Szukaj na tym blogu

Stowarzyszenie

Mieszkańcy Puszczykowa, Mosiny i Poznania, którzy nie zgadzają się z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 430 relacji Poznań-Mosina zawiązali Stowarzyszenie Ochrony Krajobrazu i Tradycyjnego Charakteru Puszczykowa i Mosiny. 

Członkami-założycielami Stowarzyszenia są: Piotr Wojnowski, Maria Thiele, Katarzyna Gosieniecka, Anna Schmidt-Fiedler, Radosław Fiedler, Andrzej Schmidt, Teresa Schmidt, Jacek Gulczyński, Małgorzata Ostrowska, Dominik Ostrowski, poseł Arkady Radosław Fiedler, Anna Lipińska oraz Piotr Gosieniecki.

Do pierwszej grupy już dołączyło kilkadziesiąt osób, które pomagają przygotować skuteczny protest i kampanię informacyjną.Statut Stowarzyszenia Ochrony Krajobrazu i Tradycyjnego Charakteru Puszczykowa i Mosiny

Rozdział I
Postanowienia ogólne

1) Stowarzyszenie nosi nazwę "Stowarzyszenie Ochrony Krajobrazu i Tradycyjnego Charakteru Puszczykowa i Mosiny" w dalszych postanowieniach regulaminu zwane Stowarzyszeniem.
2) Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych .
3) Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Puszczykowie na ulicy Lipowej 10. Terenem działania jest obszar Puszczykowa i Mosiny
4) Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony, nie posiada osobowości prawnej, działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Regulaminu.
5) Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków.

Rozdział II
Cel i środki działania

6)Podejmowanie działań na rzecz zachowania i ochrony krajobrazu Puszczykowa i Mosiny z uwzględnieniem ich unikatowego charakteru
7) Zasięganie opinii specjalistów od ochrony przyrody i planowania przestrzennego oraz przedstawianie ich opinii władzom.
8) Współpraca z władzami samorządowymi w sprawach planowania przestrzennego i ochrony przyrody
9) Prezentowanie władzom opinii mieszkańców zaangażowanych w ochronę krajobrazu i przyrody.
10) Współpraca z dyrekcja WPN w sprawach ochrony przyrody i krajobrazu.
11) Organizowane ewentualnych protestów i sprzeciwów mieszkańców w przypadku podejmowania przez władze decyzji sprzecznych z interesem ochrony przyrody i niszczących krajobraz.
12) Prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej dotyczącej ochrony przyrody. Współpraca z innymi stowarzyszeniami i organizacjami w celu realizacji zadań statutowych stowarzyszenia.


Rozdział III
Członkowie - prawa i obowiązki

13) Członkiem Stowarzyszenia może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który identyfikuje się z celem Stowarzyszenia.
14) Członkiem Stowarzyszenia staje się po zgłoszeniu chęci uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia, wykazaniu się aktywnością na rzecz celu działania Stowarzyszenia oraz po zarekomendowaniu przez dwóch członków Stowarzyszenia.
15) Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
16) Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) rezygnacji,
b) wykluczenia przez zebranie członków:

Rozdział IV
Struktura organizacyjna Stowarzyszenia

17) Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają takie same prawa i obowiązki.
18) Członkowie Stowarzyszenia wybierają spośród siebie Przedstawiciela, którym na zebraniu założycielskim został wybrany Piotr Wojnowski zamieszkały w Puszczykowie na ulicy Lipowej 10
19) Uchwały zebrania członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Regulaminu stanowią inaczej.

Rozdział V
Finanse Stowarzyszenia

20) Stowarzyszenie nie pobiera składek członkowskich, opiera się wyłącznie na pracy społecznej czlonkow
21) Stowarzyszenie nie prowadzi żadnej gospodarki finansowej.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

20) Uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje zebranie członków Stowarzyszenia kwalifikowaną większością głosów - (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
21) Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia zebranie członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
22) W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.