Szukaj na tym blogu

piątek, 26 grudnia 2014

96. rocznica Powstania Wielkopolskiego w Puszczykowie

W tym roku przypada 96. rocznica Powstania Wielkopolskiego. Z tej okazji zapraszamy serdecznie w imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa na tradycyjne spotkanie przy grobie uczestnika powstania - pułkownika Juliana Langego. Jak co roku wspominać będziemy puszczykowskich uczestników zrywu niepodległościowego. Spotykamy się na puszczykowskim cmentarzu 27 grudnia o godz. 12.00. 

Sylwetkę pułkownika i jego rolę w Powstaniu Wielkopolskim przypomniał w świątecznym "Kurierze Puszczykowskim" radny Maciej Krzyżański.

Wybuch Powstania Wielkopolskiego i rola w nim Juliana Langego
Maciej Krzyżański

W dniu 27 grudnia 1918 roku wybuchło Powstanie Wielkopolskie. Powstańcy Wielkopolscy pokonali w krwawych bojach oddziały niemieckiego wojska. Jednym z głównych bohaterów powstania był mieszkaniec Puszczykowa - Julian Lange. 

Julian Lange. Zdjęcie ze zbiorów autora.
Jak pisano w artykule „Paderewski w Poznaniu” o przyjeździe wybitnego kompozytora w dniu 26 grudnia 1918 roku : „Przybył wczoraj do naszego miasta jeden z najwybitniejszych i najbardziej zasłużonych obywateli naszych, mąż, który wszystkie swoje siły, wszystkie myśli i czyny oddał na usługi ojczyzny. [...] Poznań zgotował dostojnemu gościowi wspaniałe, imponujące przyjęcie. Miasto przyjęło na siebie szatę gotową, nieprzebrane tłumy ludu zalegały ulice prowadzące do dworca. Nastrój zaś tych tłumów nadzwyczaj serdeczny i podniosły. Gorącymi owacjami naród witał zasłużonego swego przewodnika”.

Władze niemieckie chciały przeszkodzić w przyjeździe Ignacego Paderewskiego do Poznania. Były zdania, że powinien on udać się prosto z Gdańska do Warszawy. Polacy zajęli inne stanowisko. Chcieli, żeby słynny kompozytor odwiedził Poznań. Naczelna Rada Ludowa, która reprezentowała Polaków zaboru pruskiego, ogłosiła społeczeństwu lakonicznie, że „przyjedzie Paderewski”. Poznań został błyskawicznie ozdobiony biało-czerwonymi flagami.

Julian Lange w tym czasie był naczelnym komendantem „Straży Ludowej”. Został wybrany na stanowisko przez „mężów zaufania” – reprezentujących większość miast Wielkopolskich. „Straż Ludowa” była organizacją paramilitarną, która powstała w drugiej połowie 1918 roku dla ochrony ludności polskiej przed napadami ze strony Niemców. Jak pisano w dniu przyjazdu Paderewskiego: „Porządek panował wzorowy, a utrzymywała go Straż Ludowa”. Istniało zagrożenie, że władze niemieckie wydalą z Poznania Ignacego Paderewskiego, dlatego zmobilizowano wszystkie polskie siły. 

Przyjazd przyszłego premiera wyglądał następująco: „Wreszcie nadjechał pociąg. Od razu spontanicznie odezwały się niemilknące okrzyki. Niech żyje, niech żyje! W tej samej chwili na dworcu pogasły wszystkie światła. Ale tysiące pochodni polskich rozświetliły i plac przed dworcem i perony. Z wagonu salonowego wysiadł Paderewski z żoną [...] Komendant dworcowy chciał przeszkodzić w wysiadaniu, ale naczelnik Straży Ludowej p. Lange dobył szabli i zakomenderował na swoich ludzi. Wobec tego komendant cofnął się”.

Ignacy Jan Paderewski. Zdjęcie ze zbiorów NAC.
Ignacy Paderewski wysiadł z pociągu i udał się do Bazaru. W „Kurierze Poznańskim” opisywano pochód w sposób następujący: „Pochód otworzyła Straż Ludowa z komendantem dh. Langem na czele. Za kierownikiem Straży wzniósł się dumny sztandar Związkowy „Sokolstwa” [...]. Tuż za nim orkiestra, a za tą oddział honorowy Straży Ludowej w sile 100 chłopa w mundurach wojskowych pod bronią [...]. Tow. Strzeleckie ze sztandarem, za nimi członkowie poznańskiej Rady Ludowej. Tuż przed powozem postępowali oficerowie angielscy [...] ciągle owacyjnie witani, wreszcie powozy z państwem Paderewskimi i misja angielska, za powozami znowu honorowy odział Straży Ludowej w sile stu chłopa pod bronią a dalej niezależnie, wielotysięczne tłumy”.

Na całej długości pochodu ochranianego przez Juliana Langego czekały tysiące wiwatujących osób. Przybrało to cechy „manifestacji narodowej jedności bez różnicy klas i stanów”. Następnego dnia 27 grudnia 1918 roku wybuchło Powstanie Wielkopolskie.

Jak widać Julian Lange był jedną z najważniejszych postaci w tym kluczowym momencie. Dzięki ochronie jaką roztoczył w dniu 26 grudnia 1918 roku nad Ignacym Paderewskim możliwe było w ogóle przybycie bohatera narodowego do Poznania. Julian Lange całym swoich życiem walczył o Polskę – działając na arenie publicznej i społecznie. Spoczywa na puszczykowskim cmentarzu. Dzięki staraniom Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa nagrobek został w ostatnich latach odnowiony. Zachęcam wszystkich do odwiedzenia miejsca pochówku i złożenia hołdu wybitnemu mieszkańcowi Puszczykowa.

Do napisania artykułu posłużyły archiwalne teksty z „Dziennika Poznańskiego” i „Kuriera Poznańskiego” z 27 grudnia 1918 roku.

wtorek, 23 grudnia 2014

Apel mieszkańców do Burmistrza

Publikujemy list mieszkańców Puszczykowa zaniepokojonych działaniami burmistrza Andrzeja Balcerka. To kolejna odsłona konfliktu wokół planów budowy dużych obiektów handlowych w okolicach ul. Dworcowej. Pod apelem można obejrzeć wizualizację autorstwa Zbigniewa Cichockiego, na której widać, jak zmieni się Puszczykówko po wybudowaniu dużych marketów w tej okolicy.

Puszczykowo, dnia 28.11.2014 r.
Szanowny Pan
Burmistrz Miasta Puszczykowa
Mgr Andrzej Balcerek


Szanowny Panie Burmistrzu,

W związku z kolejną próbą podejmowaną przez inwestorów celem poszerzenia terenów handlowo-usługowych w centrum Puszczykówka między ogrodami z zabudową jednorodzinną, kosztem działek mieszkaniowych, a mianowicie wnioskiem pp. Bolewskich do Burmistrza Miasta Puszczykowa o ustalenie warunków zabudowy dla utwardzenia działek 175/2 i 176, a tym samym zalegalizowania samowoli budowlanej w postaci wybrukowania litą kostką brukową 90% powierzchni działek mieszkaniowych, stwierdzonej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wyrażamy nasz zdecydowany protest przeciw w/w inwestycjom, sprzecznym z Programem Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa, Strategią Miasta, jego wizją miasta-ogrodu, zagrażającym wszystkim sąsiadującym z tym terenem mieszkańcom i nade wszystko rujnującym tradycyjny charakter naszej miejscowości. Mamy nadzieję, że projekt decyzji, przesłany przez Pana Burmistrza do Dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego dnia 20.11.2014, w którym ustala Pan warunki zabudowy tym samym legalizując samowolę budowlaną, nie jest decyzją ostateczną. Mieszkańcy wielokrotnie informowali Pana Burmistrza o toczącym się na rzeczonych działkach nielegalnym procederze, a mianowicie :

 • utwardzenie działek mieszkaniowych w 90% litą kostką brukową bez stosownych zezwoleń, -posadowienie hali o wymiarach 12m x 21m bez stosownych zezwoleń
 • myjnia i parking tirów, bez stosownych zezwoleń. 
Wniosek inwestora wpisuje się w koncepcję zabudowy tego terenu i działki przyległej (firma Boltex), przedstawianej przez inwestora w Urzędzie Miasta, zgodnie z którą na wnioskowanych działkach miałby się znaleźć parking obsługujący supermarket sieciowy. Nie rozumiemy decyzji, w której nie tylko legalizuje Pan samowolę budowlaną inwestora, ale również zmienia dotychczasową funkcję wnioskowanych działek z terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na usługową . Teren obu działek określa jako teren mieszkaniowy obowiązujące Studium. Nadmieniamy, że oprócz będącej w toku sprawy z wniosku pp. Bolewskich toczy się postępowanie w sprawie wniosku inwestorów o warunki zabudowy dla dwóch innych obiektów handlowych w bezpośrednim sąsiedztwie. Pierwszy z nich dotyczy ulicy Moniuszki -inwestor odwołał się od decyzji Burmistrza do SKO, które przychyliło się do wniosku inwestora i wydało warunki zabudowy na w/w inwestycję, tzn. obiekt handlowy o pow. ok 1200m2. Drugi wniosek obejmuje kolejne setki m2 powierzchni handlowej plus kilkukondygnacyjną, zabudowę deweloperską na terenie obecnego SPOŁEM przy ulicy Dworcowej, wielokrotnie powiększonego o działki sąsiadujące wykupione przez współinwestorów.

Szanowny Panie Burmistrzu! Pamiętając o deklarowanej przez Pana chęci obrony tradycyjnego, unikatowego charakteru naszej miejscowości oczekujemy że dołoży Pan wszelkich starań aby zabezpieczyć Puszczykówko przed zamienieniem go w betonową pustynię kilku tysięcy metrów kwadratowych marketów , parkingów i zblokowanej zabudowy deweloperskiej. W świetle naszych masowych protestów wobec planowanych inwestycji, popartych setkami podpisów , pism i wniosków składanych na Pana ręce w przeciągu ostatnich lat, w tym setkami uwag zawartych w ponad 70 pismach do przedstawionego przez Pana Burmistrza projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kwartału ulic Dworcowa, Kościuszki, Solskiego, Moniuszki, w których mieszkańcy jednoznacznie opowiedzieli się przeciwko koncepcji zagospodarowania tego terenu forsowanej przez inwestorów, apelujemy aby :

(1) nie legalizował Pan samowoli budowlanej na działkach 175/2 i 176, której celem jest poszerzenie tak już uciążliwej działalności inwestorów na tym terenie

(2) nie przekształcał funkcji działek mieszkaniowych na usługową ( jak w projekcie decyzji z dnia 20.11.2014) na rzeczonym terenie , a w perspektywie nie ułatwiał realizacji koncepcji zabudowy tego terenu wnioskowanej przez inwestorów polegającej na przekształceniu jego funkcji z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na usługową, co docelowo zniszczy tradycyjny charakter Puszczykówka bezpowrotnie degradując unikatowy charakter naszej miejscowości.

(3) poparł wszystkie ewentualne wnioski stron postępowania , odwołujących się od decyzji SKO w przypadku planowanego marketu przy Moniuszki, jak i ewentualnych dalszych protestów względem handlowo-deweloperskich inwestycji na tym terenie.

(4) pilnie udostępnił w trybie informacji publicznej:
 • kopie uwag do projektu mpzp dla kwartału ulic Dworcowa, Kościuszki, Solskiego, Moniuszki, składanych po jego wyłożeniu w styczniu 2014, 
 • wszystkie petycje i wnioski mieszkańców Puszczykowa , w których sprzeciwiają się koncepcji wprowadzenia marketów i zblokowanej zabudowy deweloperskiej w Puszczykowie od roku 2009
 • uwagi wnoszone do projektu Studium przez mieszkańców podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju dnia 16.06.2014 zawarte w protokole i nagraniu sporządzonych przez UM
(5 ) ustosunkował się pisemnie do decyzji SKO , które uchyliło w całości decyzję Pana Burmistrza , i tym samym umożliwił włączenie przez strony postępowania jednoznacznego poparcia ze strony władz samorządowych wobec odwołania mieszkańców składanego do NSA.

(6) wystąpił z wnioskiem o wstrzymanie wykonalności decyzji SKO w sprawie marketu przy ulicy Moniuszki

(7) wykorzystał wszystkie dostępne środki prawne aby uniemożliwić realizację szkodliwego dla miasta Puszczykowa postanowienia SKO w sprawie marketu przy ulicy Moniuszki,(np. na podstawie Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, art.8)

(8) przy wydawaniu kolejnych decyzji o warunkach zabudowy, wziął pod uwagę analizy i argumentację SKO w decyzjach uchylających postanowienie Burmistrza, aby zapobiec uchyleniom kolejnych decyzji.

(9) zorganizował w trybie pilnym nadzwyczajne zebranie z Radnymi miasta Puszczykowa, przy udziale mieszkańców w celu ustalenia jednoznacznego stanowiska w kwestii ochrony zagrożonego działaniami inwestorów unikatowego charakteru naszego miasta, wyznaczonego przez obowiązujące dokumenty strategiczne Puszczykowa.

Na wszystkie wyżej wymienione kwestie oczekujemy odpowiedzi w trybie administracyjnym.

Załączniki:

1. Wniosek o udostępnienie w trybie informacji publicznej 
 • kopii uwag do projektu mpzp dla kwartału ulic Dworcowa, Kościuszki, Solskiego, Moniuszki, składanych po jego wyłożeniu w styczniu 2014, 
 • wszystkich petycji i wniosków mieszkańców Puszczykowa , w których sprzeciwiają się koncepcji wprowadzenia marketów i zblokowanej zabudowy deweloperskiej w Puszczykowie ( od roku 2009) 
 • uwag wnoszonych do projektu Studium przez mieszkańców podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju dnia 16.06.2014 zawartych w protokole i nagraniu sporządzonych przez UM 
Do wiadomości:
Przewodnicząca Rady Miasta Małgorzata Hempowicz
Radni Miasta Puszczykowa

Z poważaniem,


Zasłużona dla Miasta Puszczykowa doktor Zofia Skibińska,
Wojciech Skibiński,
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa Gabriela Ozorowska,
Członek zarządu SPP Krystyna Marcolla
Członek zarządu SPP Justyna Kowalińska
Prezes Stowarzyszenia Ochrony Krajobrazu i Tradycyjnego Charakteru Puszczykowa i Mosiny Piotr Wojnowski
Członek zarządu Stowarzyszenia Ochrony Krajobrazu i Tradycyjnego Charakteru Puszczykowa i Mosiny Katarzyna Gosieniecka,
prof. arch. Zenon Błądek,
Mikołaj Pietraszak Dmowski
H. Pietraszak,
dr n. med. Nadia Bryl 
prof. dr hab. UAM Barbara Stawicka-Pirecka
Michał Pirecki,
prof. Witold Maciejewski,
dr Maria Kurpaska
Radosław Kurpaski,
prof. dr hab. Marian Golka
Liliana Golka,
prof. UAM dr hab. Mirosław Loba
prof. UAM dr hab. Anna Loba,
prof.zw.dr hab. Izabela Prokop,
dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak
dr hab. Michał Hanćkowiak  

Wizualizacja: Zbigniew Cichocki

piątek, 12 grudnia 2014

Standardy puszczykowskiej demokracji

Krzysztof J. Kamiński*

Opozycja jest nieodłącznym elementem systemu demokratycznego. Na każdym poziomie władz jej istnienie jest czymś naturalnym. Ma do spełnienia ważne zadania: patrzy na ręce rządzącym, krytykuje i przeciwstawia się tym decyzjom, które uznaje za niekorzystne dla społeczeństwa. Jednym z mierników poziomu demokracji jest również stosunek rządzących do opozycji. Przed 8 laty zwycięski komitet burmistrz Tabędzkiej miał większość w Radzie Miasta, ale zaproponował i pozwolił zając stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Miasta radnemu J.Szafarkiewiczowi. Ot, demokratycznie, elegancko i z szacunkiem dla opozycji właśnie. 

W samorządzie lokalnym uznaje się na przykład uczestnictwo radnych opozycyjnych w komisji rewizyjnej za jeden z ważnych elementów działania systemu demokratycznego Przed 4 laty jedyny radny opozycyjny M.Stelmachowski nie został dopuszczony do prac w komisji rewizyjnej. Demokratycznie większość Rady zdecydowała, że nie chce tam opozycji. Władze uznały wtedy, że patrzenie przez opozycję na ręce burmistrzowi Balcerkowi i sprawdzanie wydatków miasta nie jest potrzebne. Wiadomo – ta władza z natury jest uczciwa, sama lepiej się skontroluje.

Obecnie wybrana nasza nowa Rada Miasta, podjęła pierwsze uchwały. Jak zawsze na początku kadencji dokonano wyboru władz Rady Miasta, składów komisji i ich przewodniczących. W tej kadencji radni opozycyjni stanowią 1/3 nowo wybranej Rady Miasta Puszczykowa. Sytuacja sprzed 4 lat się nie powtórzyła. Radni opozycyjni musieli zostać i zostali wybrani do komisji rewizyjnej. I na tym właściwie dobrotliwość rządzącej większości wobec opozycji się zakończyła. Obsadzono 8 stanowisk: Przewodniczącego Rady Miasta, wiceprzewodniczącego RM, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji rewizyjnej oraz przewodniczących 4 innych komisji. Opozycji nie pozwolono na obsadzenie żadnego z tych stanowisk! Wszystkie te stanowiska objęli radni, którzy kandydowali z komitetu wyborczego Razem dla Puszczykowa. Do Rady Miasta weszło ich 9, a obsadzili 8 czyli wszystkie z wymienionych stanowisk. Kierowali się zasadą: demokratycznie zdobyliśmy większość, więc pokażemy gdzie jest miejsce mniejszości. Tak wygląda nasz Puszczykowski poziom szacunku dla tych, którzy znaleźli się w Radzie Miasta z komitetu innego niż zwycięski. W Poznaniu dla przykładu przewodniczenie w komisjach objęli radni z każdego komitetu, który znalazł się w Radzie, a w Puszczykowie tylko zwycięzcy. 

Nowa Przewodnicząca Rady Miasta Małgorzata Hempowicz mówi kilka chwil po dokonanych wyborach, że teraz to wszyscy radni razem będą pracować dla miasta i mieszkańców, że nie można już mówić o opozycji i rządzących. Słowa, słowa, słowa. Bez pokrycia w czynach. Fakty są takie, że opozycyjnych radnych zabrakło we władzach i Rady Miasta, i komisji. Jak trzeba było wyciąć nadmiar chętnych do jakiejś komisji, każdorazowo zwycięska większość wycięła tych opozycyjnych. Demokratycznie. Ot przypadek, że wśród nowo wybranych władz zabrakło tych, których Przewodnicząca Hempowicz nie chciałaby nazywać opozycją. Radni z Komitetu wyborczego Razem dla Puszczykowa szli do wyborów pod hasłem „Łączy nas Puszczykowo”. Po dokonaniu wyborów władz Rady Miasta i komisji mogą ogłosić nowe hasło: „Łączy nas Puszczykowo i stanowiska”.

*Krzysztof J. Kamiński - przedsiębiorca, działacz społeczny, kandydat na burmistrza Puszczykowa w wyborach 2014 roku.

poniedziałek, 8 grudnia 2014

Burmistrz Andrzej "Nic nie mogę zrobić" Balcerek

Konflikt wokół planów budowy dużych marketów
między ulicami Solskiego, Moniuszki i Dworcową trwa,
a burmistrz jest coraz bardziej bezradny. Fot. M. Krzyżański
Krzysztof J. Kamiński*

Wybory minęły, a problemy sprzed wyborów pozostały i należy je pilnie rozwiązywać. To prosta zasada, której podporządkować musi się każda władza, ale szczególnie ta, która odkłada niewygodne dla siebie decyzje na czas powyborczy. Niestety stara-nowa puszczykowska władza, wydaje się być ciągle takim obrotem spraw zaskoczona. Nie przebrzmiały echa wyborów, nie wszyscy wybrani radni zdążyli złożyć przyrzeczenie, a już zostali zaskoczeni przez nowego-starego burmistrza, którego z kolei „zaskoczył” Aquanet proponując podwyżkę cen wody i ścieków dla mieszkańców. Zaskoczył nasze władze tak bardzo, że choć pismo w tej sprawie wpłynęło do urzędu już w październiku (!), to dopiero teraz poddano nowe stawki pod głosowanie nowym radnym na pośpiesznie zwołanej w tej sprawie specjalnej sesji Rady Miasta. Dlaczego nie ujawniono tej „niespodzianki” mieszkańcom przed wyborami? – to pozostawiam każdemu do oceny. Chyba, że to prezent na Święta.

Nie koniec niespodzianek na tym. W piątek 14 listopada przed wyborczą niedzielą, władze miasta otrzymały decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, który wydał korzystną dla inwestora decyzję w sprawie budowy marketu przy ul. Moniuszki. Tu znowu pełne zaskoczenie władz tą decyzją, tak jak zaskakująca jest data jej wydania. Decyzją SKO inwestor może zacząć budowę marketu, chyba, że mieszkańcy sąsiadujący z inwestycją odwołają się do sądu administracyjnego. Znowu to mieszkańcy ratować mają miasto przed inwestorem. Urząd Miasta i Burmistrz wyrazili zaskoczenie, deklarują pomoc, ale… oni nic nie mogą zrobić! Kiedy przez poprzednie 4 lata mogli coś zrobić, to robili wszystko, aby markety w okolicach Dworcowej powstały. Kiedy mieszkańcy protestowali, Pan Burmistrz Balcerek i Urząd Miasta przedstawiali kolejne projekty planów zagospodarowania dla tego terenu oraz projekty Studium, idące na rękę inwestorom a przeciw mieszkańcom. Dziś rozkładają ręce i zdają się mówić: nic nie możemy zrobić, niech mieszkańcy martwią się sami. 

Przypomnieć chciałbym Panu Burmistrzowi, że we wrześniu 2013 r. mieszkańcy przedstawili mu „Wytyczne” do planu zagospodarowania dla tego terenu, które gdyby były wprowadzone, dziś nie byłoby problemu marketów w tym miejscu. Wtedy ten konstruktywny głos mieszkańców został przez Pana Balcerka zupełnie zignorowany. Dziś Pan Balcerek mówi, że nic nie może zrobić. Podpowiadam: może zrobić wiele, musi tylko chcieć! Wystarczy realizować politykę miejską zgodną z wolą mieszkańców w czasie kiedy można coś zrobić. Za chwilę inni inwestorzy, którzy chcą realizować plany budowy kolejnych marketów w tym rejonie, będą otrzymywać decyzje o warunkach zabudowy i będą chcieli realizować swoje plany biznesowe. Podpowiadam: burmistrz pilnie powinien przedstawić nowej Radzie Miasta projekt zgodny z wolą mieszkańców, zgodny z przedstawionymi w 2013 r. „Wytycznymi". Jeśli tego nie zrobi to znowu przeczytamy, że Burmistrz Balcerek nie może nic zrobić, a mieszkańcy niech radzą sobie sami. Trzeba pilnie zabrać się do pracy, inaczej wyrosną tam 3 markety o łącznej powierzchni kilku tysięcy metrów kwadratowych, który zdegradują Puszczykówko, zniszczą spokój sąsiadom i doprowadzą do gigantycznych problemów komunikacyjnych w tym rejonie miasta.

Kolejna sprawa, za chwilę wkroczy PKP z inwestycją kolejową do Puszczykowa, postawi ekrany i zamknie przejazd na 3 Maja. Już przed wyborami czytaliśmy, że władze miejskie nic nie mogą w tej sprawie zrobić, że to nie oni winni, że winni są poprzednicy. Słyszeliśmy to po 4 latach rządzenia! Ale podpowiadam: jeśli w najbliższym czasie nowe-stare władze miejskie nie zabiorą się pilnie za rozwiązanie problemu zamknięcia przejazdu na ul. 3 Maja, to za chwilę będą równie zaskoczeni jak w poprzednio opisanych sprawach. Należy pilnie rozwiązać kwestię choćby kładki nad torami, albo skomunikowania mieszkańców ulic Jastrzębiej, Sokoła i Kochanowskiego z resztą miasta. W innym wypadku znowu usłyszymy, że burmistrz jest zaskoczony i nic w tej sprawie nie może zrobić. 

Za chwilę ciężkie samochody będą rozjeżdżały nasze ulice dowożąc materiały dla tej kolejowej inwestycji. Jeśli już dziś władze miasta nie staną na wysokości zadania, to za kilka miesięcy inwestycja przeminie, a zniszczone ulice pozostaną. 

Gdyby te wszystkie problemy były tylko problemami burmistrza, który nic nie może, można byłoby machnąć ręką. Niestety dotyczą one mieszkańców miasta. One wybrały władze, aby pracowały dla mieszkańców, a nie tylko bezradnie rozkładały ręce. Chyba, że mieszkańcy wybrali burmistrza Andrzeja "nic zrobić nie mogę" Balcerka.

*Krzysztof J. Kamiński - przedsiębiorca, działacz społeczny, kandydat na burmistrza Puszczykowa w wyborach 2014 roku.

O planach budowy dużych marketów w Puszczykówku oraz towarzyszącym im protestach pisaliśmy m.in. w artykułach:

wtorek, 2 grudnia 2014

Nowa Rada, stare problemy

W minionym tygodniu odbyła się I sesja nowej Rady Miasta. Radni złożyli przysięgę i dokonali wyboru władz Rady. Przewodniczącą została radna Małgorzata Hempowicz, a wiceprzewodniczącym radny Tomasz Potocki. Podczas obrad wrócił także temat budowy dużych obiektów handlowych w pobliżu ulic Moniuszki i Solskiego. Radna Dorota Łuczak-Dydowicz przeczytała pismo mieszkańców tej okolicy, którzy po raz kolejny apelują o pomoc. 

Publikujemy apel mieszkańców w pełnej wersji:
Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowni Radni Miasta Puszczykowa,

W związku z kolejną próbą podejmowaną przez inwestorów celem poszerzenia terenów handlowo usługowych w centrum Puszczykówka, między ogrodami z zabudową jednorodzinną, kosztem działek mieszkaniowych , a mianowicie wnioskiem pp. Bolewskich do Burmistrza Miasta Puszczykowa o ustalenie warunków zabudowy dla utwardzenia działek 175/2 i 176 a tym samym zalegalizowania samowoli budowlanej w postaci wybrukowania litą kostką brukową 90% powierzchni działek mieszkaniowych, stwierdzonej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego , wyrażamy nasz zdecydowany protest przeciw w/w inwestycjom, sprzecznym z Programem Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa, Strategią Miasta , jego wizją miasta-ogrodu, zagrażającym wszystkim sąsiadującym z tym terenem mieszkańcom i nade wszystko rujnującym tradycyjny charakter naszej miejscowości . Mamy nadzieję , że projekt decyzji , przesłany przez Pana Burmistrza do Dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego dnia 20.11.2014, w którym ustala Pan warunki zabudowy tym samym legalizując samowolę budowlaną , nie jest decyzją ostateczną. Mieszkańcy wielokrotnie informowali Pana Burmistrza o toczącym się na rzeczonych działkach nielegalnym procederze , a mianowicie :
-utwardzenie działek mieszkaniowych w 90% litą kostką brukową bez stosownych zezwoleń, -posadowienie hali o wymiarach 12mx21m bez stosownych zezwoleń,
-myjnia i parking tirów, bez stosownych zezwoleń. 

Wniosek inwestora wpisuje się w koncepcję zabudowy tego terenu i działki przyległej ( firma Boltex), przedstawianej przez inwestora w Urzędzie Miasta, zgodnie z którą na wnioskowanych działkach miałby się znaleźć parking obsługujący supermarket sieciowy. Nie rozumiemy decyzji, w której nie tylko legalizuje Pan samowolę budowlaną inwestora, ale również zmienia dotychczasową funkcję wnioskowanych działek z terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na usługową . Teren obu działek określa jako teren mieszkaniowy obowiązujące Studium. Nadmieniamy, że oprócz będącej w toku sprawy z wniosku pp. Bolewskich toczy się postępowanie w sprawie wniosku inwestorów o warunki zabudowy dla dwóch innych obiektów handlowych w bezpośrednim sąsiedztwie ( ul. Moniuszki -inwestor odwołał się od decyzji Burmistrza do SKO , które przychyliło się do wniosku inwestora i wydało warunki na w/w inwestycję- obiekt handlowy o pow. ok 1200m2; oraz wnioskowane kolejne setki m2 powierzchni handlowej plus kilkukondygnacyjna zabudowa deweloperska na terenie obecnego SPOŁEM przy ulicy Dworcowej, wielokrotnie powiększonego o działki sąsiadujące wykupione przez współ-inwestorów).

Szanowny Panie Burmistrzu wierzymy że dołoży Pan wszelkich starań aby na ile to jeszcze możliwe zabezpieczyć Puszczykówko przed zamienieniem go w betonową pustynię , kilku tysięcy metrów kwadratowych marketów , parkingów i zabudowy deweloperskiej. W świetle naszych masowych protestów wobec planowanych inwestycji, popartych setkami podpisów , pism i wniosków składanych na Pana ręce w przeciągu ostatnich lat, apelujemy, aby nie legalizował Pan samowoli budowlanej, której celem jest poszerzenie tak już uciążliwej działalności inwestorów na tych działkach , a w perspektywie nie ułatwiał realizacji koncepcji zabudowy tego terenu marketami sieciowymi i zblokowaną zabudową deweloperską, co docelowo zniszczy tradycyjny charakter Puszczykówka.

czwartek, 27 listopada 2014

Burmistrz wygrywa, opozycja silniejsza

Marcin Muth*

Dziś odbędzie się pierwsza sesja nowej Rady Miasta, której skład mocno się zmienił za sprawą wyborów sprzed niespełna dwóch tygodni. Poniżej krótkie podsumowanie zmian i analiza nowego składu Rady. Tekst ukaże się także w najbliższym numerze "Kuriera Puszczykowskiego", do którego lektury zachęcam.

Wybory samorządowe w Puszczykowie zakończyły się powtórnym zwycięstwem burmistrza Andrzeja Balcerka oraz jego komitetu Razem dla Puszczykowa. O ile jednak burmistrz umocnił swoją pozycję, wygrywając wyraźnie już w I turze, o tyle wśród radnych będzie mieć silniejszą niż dotychczas opozycję. Co więcej, większość w Radzie Miasta została uratowana tylko dzięki rozłożeniu głosów na dwa komitety opozycyjne.

Burmistrz Andrzej Balcerek otrzymał rekordowe poparcie. Żaden z kandydatów nie otrzymał nigdy takiego poparcia ani w pierwszej ani nawet w drugiej turze wyborów. Może to oczywiście dziwić, bo konfliktów na linii mieszkańcy-władze miasta w minionej kadencji nie brakowało, a kontrkandydaci burmistrza byli przygotowani do wyborów nader solidnie. Jako krytyk burmistrza, gratuluję mu pięknego zwycięstwa i życzę, żeby obecna kadencja była łatwiejsza dla niego i dla mieszkańców. Mam nadzieję, że dzięki mądrym decyzjom uda się uniknąć niszczących społeczność konfliktów.

Choć burmistrz pozostaje na stanowisku, to trzeba dostrzec wyraźne ostrzeżenie dla rządzącej większości. W wyborach do Rady Miejskiej stracili 4 mandaty w porównaniu do poprzedniej kadencji, a reelekcji nie wywalczyli m.in. przewodniczący Rady i wieloletni radny Janusz Szafarkiewicz oraz radny Paweł Rochowiak. Jeśli dodamy, że w wyborach nie wzięli udziału wieloletni radni Piotr Bekas, Andrzej Dettloff i Krzysztof Jopek, to zobaczymy, że obóz rządzący także uległ radykalnemu odświeżeniu. Do dotychczasowych radnych Władysława Hetmana, Tomasza Potockiego, Elżbiety Czarneckiej, Małgorzaty Hempowicz i Małgorzaty Szczotki dołączyli Filip Ryglewicz, Jakub Musiał, Elżbieta Bijaczewska i Ryszard Teuschner. 

Drugą siłą w Radzie Miasta będą reprezentanci komitetu "Odświeżmy Puszczykowo". Największą sensację sprawił młody prawnik Łukasz Grzonka wygrywając z radnym Szafarkiewiczem. Jeszcze młodszy Jan Łagoda pokonał radnego Rochowiaka w Niwce, w czym zapewne pomogły głosy mieszkańców okolic szpitala, którzy mają złe doświadczenia z obecnymi władzami. Również świetny wynik Doroty Łuczak-Dydowicz w okręgu obejmującym okolice Dworcowej pokazuje, że mieszkańcy tej okolicy nie wybaczyli rządzącym afery z planami budowy kilku dużych obiektów handlowych w sąsiedztwie ich domów i działek. W okręgu na Starym Puszczykowie mandat zdobyła dawna felietonistka "Kuriera Puszczykowskiego" Agata Wójcik, a Maciej Krzyżański jako jedyny kandydat wygrał wybory w okręgu poza miejscem swojego zamieszkania. Skład Rady uzupełni kandydatka komitetu Nasze Miasto - Alfreda Brączkowska. 

Warto zauważyć, że gdyby komitety opozycyjne poszły do wyborów razem, to mogły zdobyć nawet 12 mandatów, ponieważ w 6 okręgach zsumowane wyniki kandydatów komitetów opozycyjnych są wyższe niż kandydata Razem dla Puszczykowa. Opozycyjna Rada Miasta na pewno zdopingowałaby burmistrza do lepszej pracy. Stało się jednak inaczej, należy zatem pokładać nadzieję w nowych radnych rządzącej większości i liczniejszej niż dotychczas opozycji. Wierzę, że nowi radni nie będą chcieli powielać starych błędów i zdecydowanie bliżej będą współpracować z mieszkańcami. Czego im i czytelnikom życzę.*Marcin Muth - założyciel i redaktor bloga Zielone Puszczykowo.

wtorek, 25 listopada 2014

Pierwsza sesja nowej Rady Miasta

Pierwsza sesja Rady Miasta wybranej w niedawnych wyborach samorządowych została zwołana przez Komisarza Wyborczego na 27 listopada 2014 r. O godzinie 17.00 nowi radni zbiorą się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, aby odebrać zaświadczenia o wyborze, złożyć ślubowanie i wybrać przewodniczących.

Pełny porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sali.
 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego przez Przewodniczącego Terytorialnej Komisji Wyborczej.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych.
 4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na burmistrza przez Przewodniczącego Terytorialnej Komisji Wyborczej.
 5. Złożenie ślubowania przez burmistrza.
 6. Wybór komisji skrutacyjnej.
 7. Wybór Przewodniczącego Rady.
 8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji.
 9. Wybór Wiceprzewodniczących Rady.
 10. Zakończenie obrad I sesji Rady. 
 11. Wolne głosy i wnioski.
Burmistrz i Rada Miasta wybrani w wyborach 2014 roku. 

wtorek, 18 listopada 2014

Nieoficjalne wyniki wyborów w Puszczykowie

Państwowa Komisja Wyborcza ciągle nie może się doliczyć głosów, ale puszczykowskie wyniki możemy przedstawić na podstawie danych z komisji obwodowych. Poniżej lista radnych oraz wyniki głosowania w wyborach burmistrza. W pierwszej turze obecny burmistrz zdobył ponad 50% głosów i pozostanie na stanowisku przez kolejne 4 lata. W wyborach do Rady Miasta wygrał KWW Razem dla Puszczykowa, który wprowadził 9 radnych, drugie miejsce zajął KWW KJK "Odświeżmy Puszczykowo" z 5 radnymi, a KWW Nasze Miasto wprowadził do rady jedną osobę. Sensacją jest przegrana dotychczasowego przewodniczącego Rady Miasta - radnego Janusza Szafarkiewicza. Jego miejsce zajął młody prawnik i współpracownik naszego bloga - Łukasz Grzonka. 

Wyniki głosowania w wyborach burmistrza.
Lista wybranych radnych.

piątek, 14 listopada 2014

Odświeżmy władze miasta

Mój prapradziadek Zygmunt Janaszek na początku XX wieku był jednym z tych nowocześnie myślących mieszkańców Poznania, którzy postanowili stworzyć zieloną alternatywę dla zatłoczonego miasta. Willowe osiedle inspirowane ideą miasta-ogrodu było wtedy nowatorskim rozwiązaniem. Jego twórcy byli nie tylko przedsiębiorcami, ale i wizjonerami. 

Dziś też w mieście mówi się dużo o modernizacji i rozwoju. Niestety, ci którzy najgłośniej się na te słowa powołują, mają bardzo anachroniczne wyobrażenie o nowoczesności. Dla nich nowoczesny jest blaszany lub styropianowy market i połacie ziemi przykryte betonem lub asfaltem. Nie widzą, zapatrzeni w swoje plany, że nowoczesny świat poszedł dalej i nowoczesność definiowana jest zupełnie inaczej. 

Jeśli dziś chcemy mieszkać w nowoczesnym mieście, to musimy zbudować wygodną komunikację publiczną i zaplanować starannie przestrzeń w mieście z szacunkiem dla mieszkańców i przyrody. Nie możemy opierać wizji rozwoju miasta na punktowych inwestycjach za 10 milionów złotych, ale musimy dbać o równomierny rozwój wszystkich dzielnic. 

To, co się dziś w Puszczykowie nazywa modernizacją, to tak naprawdę dewastacja. W biały dzień kilku deweloperów i urzędników chce zniszczyć to, co nasi przodkowie z mozołem budowali. Jeden redaktor ze Stęszewa, trzech urzędników z Dopiewa i przyklaskujący im puszczykowscy „modernizatorzy", najchętniej zburzyliby wszystkie zabytki, zlikwidowali Park Narodowy i otworzyli przestrzeń dla niekontrolowanej rozbudowy osiedli i obiektów handlowych. A przecież można modernizować z szacunkiem dla przeszłości. Stworzyć komfortowe warunki do życia, odpoczynku i zarabiania, nie niszcząc tradycyjnego charakteru miasta. Trzeba tylko przeczytać coś więcej niż kolejny numer betonowego „Głosu Puszczykowa".

Jako zwolennik mądrej modernizacji nie dam sobie wmówić, że obecny burmistrz jest w stanie poprowadzić Puszczykowo drogą zrównoważonego rozwoju. Jeśli ktoś przez 4 lata nie zmodernizował nawet rozkładu jazdy autobusów, to nie można się po nim cudów spodziewać. 

W najbliższych wyborach zagłosuję na Krzysztofa J. Kamińskiego i jego komitet. Naprawdę mam dość anachronicznego sposobu rządzenia miastem. Czas na świeże pomysły.czwartek, 13 listopada 2014

Poparcie dla Krzysztofa J. Kamińskiego

Już w najbliższą niedzielę wybierzemy nowego burmistrza Puszczykowa i radnych miejskich. Jak nie trudno zauważyć twórcy i współpracownicy bloga Zielone Puszczykowo zaangażowali się w działalność Komitetu Wyborczego Wyborców Krzysztofa J. Kamińskiego "Odświeżmy Puszczykowo". Cieszymy się, że wielu puszczykowian udzieliło poparcia współtworzonej przez nas inicjatywie. Poniżej publikujemy listę puszczykowian, którzy zdecydowali się udzielić publicznego poparcia kandydatom naszego komitetu. Dziękujemy i zachęcamy wszystkich mieszkańców do głosowania. 

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z prezentacją kandydatów na stronie odswiezmypuszczykowo.pl oraz w naszych wcześniejszych artykułach:


Materiał sfinansowany ze środków KWW KJK "Odświeżmy Puszczykowo".

środa, 12 listopada 2014

Jak głosujemy, kogo wybieramy?

16 listopada 2014 roku odbędą się wybory samorządowe. Wybierzemy radnych Sejmiku Wojewódzkiego, radnych Rady Powiatu oraz Burmistrza i radnych Rady Miasta. Poniżej krótki poradnik dla mniej zorientowanych.


Wybory Burmistrza Puszczykowa

Krzysztof J. Kamiński
Zgłoszonych zostało 3 kandydatów. Głosować możemy na jednego z nich. Jeśli w pierwszej turze wyborów żaden kandydat nie uzyska ponad 50% głosów, odbędzie się II tura wyborów. Na zielono kandydat popierany przez Zielone Puszczykowo.

Kandydują:

Andrzej Balcerek, KWW "Razem dla Puszczykowa"
Krzysztof Jan Kamiński, KWW KJK "Odświeżmy Puszczykowo"
Gniewko Bolesław Niedbała, KWW Nasze Miasto

Wybory do Rady Miasta

Najwięcej zmian zaszło w sposobie wybierania miejskich radnych. Puszczykowo zostało podzielone na 15 nowych okręgów jednomandatowych. W każdym okręgu zostanie wybrany tylko 1 radny. We wszystkich okręgach kandydatów zgłosiły 3 komitety. Każdy wyborca może zagłosować tylko na jednego kandydata. Poniżej lista okręgów w wyborach do Rady Miasta. Na zielono kandydaci popierani przez Zielone Puszczykowo. 

Okręg 1: 


Agata Wójcik
Brata Józefa Zapłaty, Bukowa, Cicha, Dębowa, Jałowcowa, Zygmunta Janaszka, Jaworowa, Klasztorna, Krańcowa, Kręta, Krzywa, Przecznica, Przy Murze, Sobieskiego, Stroma, Urocza, Wysoka (numery parzyste od 2 do 20).

Kandydaci:

Agata Wójcik, KWW KJK "Odświeżmy Puszczykowo, lista nr 17
Daniel Piechocki, KWW "Razem dla Puszczykowa", lista nr 18
Adam Staliński, KWW Nasze Miasto, lista nr 19
Barbara Zuzanna Kamińska, KWW Barbary Kamińskiej, lista nr 21

Okręg 2: 


Maciej Schneider
Boczna, Czarnieckiego (numery od 1 do 50a oraz numery nieparzyste od 51 do 59a), Gliniana, Gołębia (numery od 1 do 22), Grzybowa, Krótka, Morenowa, Myśliwska, Polna, Rolna, Studzienna, Wrzosowa, Wysoka (numery parzyste do 22), Zalesie.

Kandydaci:
Maciej Schneider, KWW KJK "Odświeżmy Puszczykowo", lista nr 17
Elżbieta Teresa Bijaczewska, KWW "Razem dla Puszczykowa", lista nr 18
Piotr Nowak, KWW Nasze Miasto, lista nr 19

Okręg 3: 


Jacek Balcer
Azaliowa, Chabrowa, Czarnieckiego (numery od 61 do końca oraz numery parzyste od 52 do 60), Gołębia (numery od 23 do końca), Jarosławska, Konwaliowa, Makowa, Miętowa, Na Skarpie, Pszeniczna, Rumiankowa, Sasankowa, Żwirowa, Żytnia.

Kandydaci:

Jacek Franciszek Balcer, KWW KJK "Odświeżmy Puszczykowo", lista nr 17
Władysław Hetman, KWW "Razem dla Puszczykowa", lista nr 18
Irena Grochulska, KWW Nasze Miasto, lista nr 19

Okręg 4: 


Marek Błajecki
Jasna, Klonowa, Lipowa, Łąkowa, Owocowa, Podleśna (numery od 1 do 9), Poznańska (numery od 1 do 29a oraz numery nieparzyste od 31 do 37a), Profesor Izabeli Dąmbskiej, Różana, Rządowa, Wczasowa, Wodziczki, Źródlana.

Kandydaci:

Marek Błajecki, KWW KJK "Odświeżmy Puszczykowo", lista nr 17
Filip Mikołaj Ryglewicz, KWW "Razem dla Puszczykowa", lista nr 18
Stanisław Taraszkiewicz, KWW Nasze Miasto, lista nr 19

Okręg 5: 


Justyna Walkowiak
Cienista, Działkowa, Jodłowa, Kwiatowa, Miodowa, Podleśna (numery od 10 do końca), Poznańska (numery od 39 do 67 oraz numery parzyste od 30 do 38 ), Robocza, Wierzbowa, Wiosenna, Wysoka (numery nieparzyste od 1 do 5), Zielona.

Kandydaci:

Justyna Walkowiak, KWW KJK "Odświeżmy Puszczykowo", lista nr 17
Małgorzata Genowefa Szczotka, KWW "Razem dla Puszczykowa", lista nr 18
Piotr Ryszard Namysł, KWW Nasze Miasto, lista nr 19

Okręg 6: 


Bogna Urbaniak-Wichniewicz
Akacjowa, Kościelna, Księdza Ignacego Posadzego, Nowa, Podgórna, Powstańców Wielkopolskich (numery od 1 do 7), Poznańska (numery od 68 do 92), Rynek, Słoneczna, Sosnowa, Strażacka, Wąska.

Kandydaci:

Bogna Maura Urbaniak-Wichniewicz, KWW KJK "Odświeżmy Puszczykowo", lista nr 17
Małgorzata Anna Hempowicz, KWW "Razem dla Puszczykowa", lista nr 18
Roman Paweł Pruss, KWW Nasze Miasto, lista nr 19

Okręg 7: 


Andrzej Barczak
Chrobrego (numery od 1 do 22), Kopernika (numery od 53 do końca oraz numery parzyste od 50 do 52), Magazynowa, Ogrodowa, Piaskowa (numery od 1 do 20 oraz numery parzyste od 22 do 28), Powstańców Wielkopolskich (numery od 7a do końca), Poznańska (numery od 93 do końca), Topolowa.

Kandydaci:

Andrzej Barczak, KWW KJK "Odświeżmy Puszczykowo", lista nr 17
Ryszard Jerzy Teuschner,  KWW "Razem dla Puszczykowa", lista nr 18
Izabela Edyta Cierzyńska, KWW Nasze Miasto, lista nr 19

Okręg 8: 


Danuta Janaszek
Andersonów, Chrobrego (numery od 23 do końca), Kasprowicza (numery od 14 do 29 oraz numery nieparzyste od 5 do 13), Kasztanowa, Kopernika (numery od 1do 49 oraz numer 51), Kosińskiego, Langego (numery od 16a do końca), Marcinkowskiego, Piesza, Pułaskiego, Żupańskiego.

Kandydaci: 

Danuta Jolanta Janaszek, KWW KJK "Odświeżmy Puszczykowo", lista nr 17
Tomasz Ryszard Potocki, KWW "Razem dla Puszczykowa", lista nr 18
Beata Barbara Adamczyk-Durczewska, KWW Nasze Miasto, lista nr 19

Okręg 9: 


Anna Milczarek
Dworcowa (numery parzyste od 30 do 36a), Gwarna, Jackowskiego, Libelta, Łukaszewicza, Parkowa, Piaskowa (numery od 30 do końca oraz numery nieparzyste od 21 do 29), Przyszkolna, Reja, Świerkowa, Wawrzyniaka, Wydmowa, Zacisze, Zaułek.

Kandydaci:

Anna Milczarek, KWW KJK "Odświeżmy Puszczykowo", lista nr 17
Jakub Jan Musiał, KWW "Razem dla Puszczykowa", lista nr 18
Jarosław Maciej Dobicki, KWW Nasze Miasto, lista nr 19

Okręg 10: 


Łukasz Grzonka
Brzozowa, Cyryla Ratajskiego, Dworcowa (numery parzyste od 2 do 28), Fiedlera, Kasprowicza (numery od 1 do 4 oraz numery parzyste od 6 do 12), Langego (numery od 1 do 16), Mickiewicza, Reymonta, Słowackiego, Spokojna, Wiązowa.

Kandydaci:

Łukasz Piotr Grzonka, KWW KJK "Odświeżmy Puszczykowo", lista nr 17
Janusz Tadeusz Szafarkiewicz, KWW "Razem dla Puszczykowa", lista nr 18
Eliza Bałazy, KWW Nasze Miasto, lista nr 19

Okręg 11: 


Maciej Krzyżański
Bałtycka, Dworcowa (numery od 69 do końca i numery parzyste od 38 do 68), Gajowa, Graniczna, Grunwaldzka, Helska, Leśna, Mazurska, Odskok, Pomorska, Prusa.

Kandydaci:

Maciej Piotr Krzyżański, KWW KJK "Odświeżmy Puszczykowo", lista nr 17
Maria Irena Borowska, KWW "Razem dla Puszczykowa", lista nr 18
Tomasz Baum, KWW Nasze Miasto, lista nr 19

Okręg 12: 


Dorota Łuczak-Dydowicz
3 Maja (numery od 89 do 91 oraz numery parzyste: 40, 42a-42d oraz od 46 do końca), Czarna, Dworcowa (numery nieparzyste od 29 do 67d), Grochowa, Jastrzębia, Kochanowskiego, Kościuszki, Matejki, Moniuszki, Sokoła, Solskiego, Wspólna, Wyspiańskiego.

Kandydaci:

Dorota Łuczak-Dydowicz, KWW KJK "Odświeżmy Puszczykowo", lista nr 17
Piotr Tadeusz Guziałek, KWW "Razem dla Puszczykowa", lista nr 18
Kajetan Jasiczak, KWW Nasze Miasto, lista nr 19

Okręg 13: 


Ewelina Marcinkowska
3 Maja (numery od 1 do 35 oraz numery nieparzyste od 37 do 71 ), Dworcowa (numery nieparzyste od 1 do 27), Kosynierów Miłosławskich (numery od 1 do 5b), Nadwarciańska (numery od 1 do 3a oraz numery parzyste od 4 do 8a), Niepodległości (numery parzyste od 2 do 12), Nizinna, Norwida, Nowe Osiedle (numery parzyste), Nowowiejskiego, Śląska, Środkowa.

Kandydaci:

Ewelina Marcinkowska, KWW KJK "Odświeżmy Puszczykowo", lista nr 17
Elżbieta Czarnecka, KWW "Razem dla Puszczykowa", lista nr 18
Józef Kowalewski, KWW Nasze Miasto, lista nr 19
Przemysław Andrzej Stefaniak, KWW Razem dla Mieszkańców, lista nr 20

Okręg 14: 


Krystyna Marcolla
Kosynierów Miłosławskich (numery nieparzyste od 7 do końca), Nadwarciańska (numery parzyste od 10 do 58), Niepodległości (numery od 13 do końca oraz numery nieparzyste od 3 do 11), Niezłomnych, Nowe Osiedle (numery nieparzyste).

Kandydaci:

Krystyna Marcolla, KWW KJK "Odświeżmy Puszczykowo", lista nr 17
Mieczysław Adam Marchewka, KWW "Razem dla Puszczykowa", lista nr 18
Alfreda Anna Brączkowska, KWW Nasze Miasto, lista nr 19

Okręg 15: 


Jan Łagoda
3 Maja (numery od 73 do 75 oraz numery parzyste od 36 do 38, 42 i 44), Bema, Berwińskiego, Dąbrowskiego, Fiołkowa, Jaskółcza, Konopnickiej, Kosynierów Miłosławskich (numery parzyste od 6 do końca), Kraszewskiego, Nadwarciańska (numery od 60 do końca oraz numery nieparzyste od 5 do 59), Narcyzowa, Niwka Stara, Radosna, Słowicza, Tulipanowa.

Kandydaci:

Jan Łagoda, KWW KJK "Odświeżmy Puszczykowo", lista nr 17
Paweł Rochowiak, KWW "Razem dla Puszczykowa", lista nr 18
Maciej Figna, KWW Nasze Miasto, lista nr 19


Kandydaci KWW KJK "Odświeżmy Puszczykowo" w komplecie.

Dowiedz się więcej o kandydatach KWW Krzysztofa J. Kamińskiego "Odświeżmy Puszczykowo" na stronie odswiezmypuszczykowo.pl

Wybory do Rady Powiatu

Głosujemy na kandydatów do Rady Powiatu, którzy po wyborach wybiorą Starostę. Puszczykowo znalazło się w okręgu V obejmującym także Luboń i Komorniki. Możemy wybierać spośród kandydatów 5 komitetów: PSL, PO, PiS, Samorządowa Koalicja Gmin oraz Niezależni dla Powiatu. Głosujemy na jednego kandydata. 

Lista nr 1 - KW PSL

1. Golczak Bogdan, Puszczykowo
2. Woźniak Justyna, Plewiska
3. Kaczmarek Maciej, Komorniki
4. Kruk Zdzisław, Mosina
5. Werbliński Jakub, Łęczyca
6. Sobańska Anna, Stęszew
7. Wiśniewska Monika, Mirosławki

Lista nr 3 - KW PiS

1. Pawłowski Tomasz, Puszczykowo
2. Korcz Jolanta, Luboń
3. Skuratowicz Jan, Puszczykowo
4. Sydor Beata, Luboń

5. Heigelmann Włodzimierz, Rosnówko
6. Krawczyk Longina, Luboń
7. Krupka Marcin, Puszczykowo
8. Gauza Katarzyna Jadwiga, Luboń
9. Sobocińska-Bzdęga Lidia, Puszczykowo
10. Walny Marian, Puszczykowo

Lista nr 4 - KW PO RP

1. Laskowski Andrzej, Puszczykowo
2. Jankowski Zbigniew, Luboń
3. Koberska Małgorzata, Komorniki
4. Wieloch Mirosław, Komorniki
5. Goch Sławomir, Luboń
6. Lokke Michał, Wiry
7. Drzewiecka Aleksandra, Luboń
8. Fiedler Marzena, Puszczykowo

Lista nr 15 - KWW Samorządowa Koalicja Gmin

1. Skrzypczak Irena, Luboń
2. Gabler Adam, Luboń
3. Frąckowiak Izabela, Szreniawa
4. Kończak Julia, Puszczykowo
5. Brzozowska Elżbieta, Luboń
6. Rogoza Mariusz, Komorniki
7. Szajek Anna, Luboń
8. Borowski Marek, Luboń
9. Serba Dawid, Luboń
10. Mondry Marek, Puszczykowo

Lista nr 16 - KWW Niezależni dla Powiatu

1. Szmyt Dariusz, Luboń
2. Leciej Grażyna, Luboń
3. Pawlik Antoni, Szreniawa
4. Kowalkiewicz Andrzej, Łęczyca
5. Humerczyk Joanna, Luboń
6. Stefaniak Elżbieta, Luboń
7. Kędziora Maciej, Luboń
8. Kosicki Jarosław, Plewiska
9. Błaszczak Jan, Luboń
10. Ornoch-Tabędzka Małgorzata, Puszczykowo


Wybory do Sejmiku Wojewódzkiego

Wybieramy radnych Sejmiku Wojewódzkiego, który zajmuje się m.in. dzieleniem unijnych pieniędzy oraz zarządzaniem służbą zdrowia i drogami wojewódzkimi. Puszczykowo znajduje się w okręgu III obejmującym powiaty poznański, średzki, śremski, gnieźnieński i wrzesiński. Do wyboru mamy przedstawicieli 12 komitetów wyborczych w większości związanych z dużymi partiami politycznymi. Głosować możemy na jednego kandydata.

Lista nr 1 - KW PSL

1. JANKOWIAK Wojciech, Skórzewo
2. KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna, Środa Wielkopolska
3. BAUMGART Marek Piotr, Kobylnica
4. BIELECKA Zofia Czesława, Gniezno
5. STĘPA Teodor, Sroczewo
6. BŁOCHOWIAK Arkadiusz Stanisław, Poznań
7. JAWORSKI Ryszard Zbigniew, Czerwonak
8. GRYCHOWSKI Roman Jan, Czerniejewo
9. BRZEZIŃSKA Agnieszka Adriana, Poznań
10. BUCZKOWSKI Romuald, Poznań
11. OLSZEWSKA Elżbieta, Poznań
12. WINIARSKI Janusz Michał, Niechanowo
13. SMOLAREK Sylwia Dorota, Śrem
14. WARDEŃSKI Marek Feliks, Pyzdry

Lista nr 2 - KW Demokracja Bezpośrednia

1. SZCZEPANIAK Maciej Witold, Swarzędz
2. ZGODA Dominik, Witkowo
3. PIĄTKOWSKI Mirosław Paweł, Nykiel
4. STANISZEWSKA Paulina Alina, Witkowo
5. KURCZEWSKA Natalia Anna, Krzyszkowo


Lista nr 3 - KW PiS

1. OSTROWSKI Krzysztof Jan, Skiereszewo
2. WRÓBLEWSKI Bartłomiej Piotr, Poznań
3. SZYMCZAK Dariusz Błażej, Nowe Miasto nad Wartą
4. HINC Sławomir Michał. Poznań, popierany przez: Prawica Rzeczypospolitej
5. DĘBICKI Tadeusz, Markowice
6. NOWAK Barbara, Przeźmierowo

7. LEWANDOWSKI Ryszard, Swarzędz
8. MAKOWSKA Janina Kazimiera, Gniezno
9. GAŁCZYŃSKA Zofia, Miłosław
10. BUTTERFIELD Urszula Joanna, Wilkowyja
11. PIECZYKOLAN Alicja, Śrem
12. CZARNECKA Wanda Jolenta, Murowana Goślina
13. MIZIA Robert Mariusz, Śrem
14. CZAPLICKA Magdalena, Rumiejki

Lista nr 4 - KW PO RP

1. WOŹNIAK Marek, Suchy Las
2. KLEMENSKI Mateusz Stefan, Poznań
3. NOWACKA Bożena Elżbieta, Marzenin
4. TREPIŃSKI Bogdan Kazimierz, Poznań
5. URBANEK Hieronim Michał, Śrem
6. KŁOPOT-WARTECKA Aneta Daria, Kobylnica
7. CIECHANOWSKA-BARNUŚ Joanna Maria, Poznań
8. MACIEJEWSKI Jan, Września
9. KUJAWSKA-MATANDA Alina Maria, Poznań
10. MUSZYŃSKI Szymon, Suchy Las
11. REITER Piotr Maciej, Lusowo
12. ZGRABCZYŃSKI Norbert, Janikowo
13. WĘGIERKIEWICZ Patryk Sebastian, Baranowo
14. GRABKOWSKA Maria Hanna, Koziegłowy


Lista nr 5 - KWW Ruch Narodowy

1. JÓZWIAK Bartosz, Nowy Folwark, popierany przez: Unia Polityki Realnej
2. DĘBIEC Jan Stanisław, Mnichowo, popierany przez: Unia Polityki Realnej
3. WILK Krzysztof, Gniezno, popierany przez: Unia Polityki Realnej
4. ANTONIEWICZ-SPYCHALSKA Inez Anna, Plewiska
5. DŁUGOSZ Zofia Dorota, Luboń
6. KOWALEWSKI Dariusz, Gniezno
7. KOZŁOWSKA Katarzyna Teresa, Wojnowo


Lista nr 6 - KKW SLD Lewica Razem

1. MIELOCH Piotr Marek, Środa Wielkopolska
2. GROBELNY Jarosław Jerzy, Gniezno
3. PAKOWSKI Marek, Brodnica
4. AUMILLER Andrzej Kordian, Poznań
5. WOŹNIAK Aleksandra Maria, Czerwonak
6. SUROWIEC Czesław, Zieliniec
7. TOKARZ Marian, Borówiec
8. IKIERSKA Renata Maria, Gniezno
9. BANDOSZ Tadeusz Stanisław, Luboń
10. TOMKOWIAK Zygmunt, Swarzędz
11. KRASKA Beata Katarzyna, Gniezno
12. SICZYŃSKA Elżbieta, Śrem
13. DERMIAGO Kinga Magdalena, Września
14. BUDZIŃSKA Urszula Julia, Pecna


Lista nr 7 - KW Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke

1. PIASTA Przemysław, Poznań
2. KILIŃSKI Jarosław Piotr, Poznań
3. CICHOWSKI Robert Jan, Nekla
4. BAKAN Mariusz Władysław, Piła
5. RESZKOWSKI Robert Piotr, Pobiedziska
6. GORCZYŃSKA Violetta Maria, Gniezno
7. KOŚMIDER Kinga, Zaniemyśl
8. MARCINIAK Piotr, Zaniemyśl
9. MAKAŁOWSKI Krzysztof Maciej, Psarskie
10. ZIELIŃSKA-DOMAŃSKA Hanna Jadwiga, Poznań
11. ANDRZEJCZAK Kacper, Komorniki
12. WALCZAK Natalia, Winna Góra
13. NOWAK Anna, Środa Wielkopolska

14. MARCINIAK Magdalena, Jeziory Wielkie

Lista nr 8 - KW Twój Ruch

1. SZPARAG Przemysław Jan, Luboń
2. DĄBEK Beata Jadwiga, Baranowo
3. OLSZEWSKI Bartosz, Dąbrówka
4. MATUSZEWSKA Eleonora, Gniezno
5. WIECZOREK Bożena, Poznań
6. RATAJCZYK Krzysztof Stanisław, Poznań
7. KOWALAK Bogdan Wacław, Poznań
8. WALKOWIAK Jacek, Gniezno
9. SIUDA Ewa Iwona, Poznań
10. JARCZAK Roman, Poznań
11. JANUS Paweł Marian, Gruszczyn


Lista nr 9 - KWW Ryszarda Grobelnego Teraz Wielkopolska

1. GROBELNY Ryszard, Poznań
2. MAREK Rafał, Luboń
3. SOBCZAK Kamila Maria, Śrem
4. SOCHACKI Paweł Dariusz, Osiniec
5. ŚWIERKOWSKI Jerzy, Chludowo
6. WECHMANN Krystyna Jadwiga, Psarskie
7. LIS Marcin, Swarzędz
8. OSTROWSKA Joanna Teresa, Września
9. CEPKA Jerzy Andrzej, Kórnik
10. HEJWOSZ-GROMKOWSKA Daria Anna, Luboń
11. ZWOLAK Hanna Krystyna, Koziegłowy
12. MAĆKOWIAK Maciej Michał, Poznań
13. CIAMCIAK Anna, Margonin
14. STRZYŻEWSKI Rafał, Gniezno

Lista nr 10 - KW Samoobrona

1. PRZYGODA Romuald, Michalcza
2. RATAJCZAK Sławomir Łukasz, Gniezno
3. JACH Renata Maria, Świniary
4. MONARCHA Magdalena, Gniezno
5. MANIKOWSKI Marcin Krzysztof, Września
6. PODCIECHOWSKA Maria Aleksandra, Poznań
7. ZIĘTEK Grażyna, Ułanowo
8. WAŚCIŃSKA Władysława, Nad Stawem
9. REMBAŁA Jarosław Michał, Podlesie Wysokie
10. JÓZWOWIAK Elżbieta, Nowe 


Lista nr 11 - KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność

1. BERA Bogdan Grzegorz, Poznań, popierany przez: Poznańskie Stowarzyszenie Patriotyczne
2. GÓRKA Jowita Agnieszka, Poznań
3. KACZMAREK Jerzy Kazimierz, Poznań, popierany przez: Poznańskie Stowarzyszenie Patriotyczne
4. DOLATA Grażyna, Poznań
5. KRZEMIŃSKI Bogdan Andrzej, Szamotuły
6. IDZIAK Kalina Anna, Poznań
7. KUREK-JASIŃSKA Elżbieta, Pokrzywnica
8. MAZURKIEWICZ Andrzej Jan, Poznań
9. OTTO Ewa, Pokrzywnica
10. PIETRASZAK Zdzisław Kazimierz, Poznań
11. WACHOWIAK Bogdan Łucjan, Poznań
12. WIETRZYKOWSKI Jacek Augustyn, Poznań


Lista nr 12 - KWW Lista Bogdana Grobelnego

1 GROBELNY Robert, Czerwonak
2. WOŹNIAK Maciej, Kórnik
3. MŁYNARCZYK Magdalena, Puszczykowo
4. ROSIŃSKI Oskar Piotr, Gorzkie Pole
5 KACZMAREK-WOŹNIAK Hanna Maria, Gniezno
6. ZAGROCKA Małgorzata Maria, Poznań
7. IDZIAK Ewa, Poznań
8. OKONIEWSKI Robert, Czerwonak


Materiał częściowo sfinansowany przez KWW KJK "Odświeżmy Puszczykowo". Informacje o kandydatach na podstawie strony Państwowej Komisji Wyborczej.