Szukaj na tym blogu

wtorek, 31 stycznia 2012

Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa o markecie przy Magazynowej


Publikujemy list od Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa w sprawie budowy marketu przy ulicy Magazynowej.

O propozycji inwestora wybudowania w centrum Puszczykowa wielkopowierzchniowego obiektu handlowego w rejonie ulic Magazynowej/Poznańskiej i proteście mieszkańców przeciw tejże budowie pisaliśmy w “Kurierze Puszczykowskim” w nr 111 w październiku 2011 roku. Dzisiaj przedstawiamy ciąg dalszy sprawy.

Dopiero 20 stycznia 2012 roku Urząd Miasta, po półrocznym wyczekiwaniu, wydał ODMOWNĄ DECYZJĘ w sprawie wniosku inwestora o wydanie warunków zabudowy. Miesiąc wcześniej strony postępowania otrzymały projekt (!?) w/w decyzji. Nie wiemy, czy inwestor będzie się odwoływał do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Natomiast wiemy, że złożył w Urzędzie Miasta kolejny wniosek o wydanie warunków zabudowy na 12 budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej z niezbędną infrastrukturą techniczną – na tym samym terenie!

W tym miejscu przypominamy, że już w październiku 2011 roku mieszkańcy – strony w/w postępowania a także radny RMP Maciej Stelmachowski złożyli wnioski do burmistrza miasta o wywołanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego ul. Magazynową i Poznańską.

Przypominamy również, że Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa we wrześniu 2011 roku przekazało Burmistrzowi Miasta Andrzejowi Balcerkowi i Przewodniczącemu Rada Miasta Zbigniewowi Czyżowi (KP nr 111) swoje STANOWISKO, w którym domagaliśmy się zorganizowania w krótkim terminie PUBLICZNEJ DEBATY o dalszym rozwoju miasta i planowaniu przestrzennym.

Minął rok od wyborów samorządowych a nowy samorząd nie przedstawił mieszkańcom żadnej wizji rozwoju Puszczykowa – w jakim kierunku zmierzamy; mieszkańcy chcieliby wiedzieć co dalej z naszym miastem, miastem-ogrodem, bo nie jest nam obojętny jego los.


Nie chcemy być ciągle zaskakiwani chaotycznymi pomysłami inwestorów, które zmieniają specyficzny charakter Puszczykowa, naruszając jego ład architektoniczny.

Na w/w Stanowisko do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

wtorek, 24 stycznia 2012

Uwarunkowania środowiskowe dla zakładu recyklingu opon w Mosinie do ponownego rozpatrzenia


Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) w Poznaniu decyzją z dnia 19 stycznia 2012 uchyliło zaskarżoną decyzję Burmistrza Gminy Mosina w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla zakładu recyklingu opon firmy Dudek & Kostek w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrywania. Przy czym SKO umorzyło postępowanie odwoławcze z odwołania Aquanet S.A., nie uznając Aquanet S.A. za stronę w postępowaniu o określenie uwarunkowań środowiskowych. SKO przychyliło się natomiast do skargi Stowarzyszenia Technologii Ekologicznych "Silesia", które teraz będzie również stroną w ponownym postępowaniu prowadzonym przez Burmistrza Gminy Mosina.
SKO zarzuciło Burmistrzowi Gminy Mosina, że zaskarżona decyzja nie zawierała wszystkich wymaganych prawem elementów:
  • Ani w decyzji ani w aktach sprawy nie wskazano, dlaczego nie należy brać pod uwagę negatywnego uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, a jednocześnie należy brać pod uwagę pozytywne uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Poznaniu.
  • W aktach sprawy brak jest dokumentu bądź informacji potwierdzającej, iż zapewniono udział społeczeństwa w postępowaniu pomiędzy poprzednim orzeczeniem SKO a wydaniem zaskarżonej decyzji. Brak jest dowodu, że strony postępowania oraz społeczeństwo miały możliwość zapoznania się ze zmienioną decyzją sanitarną.
Przy ponownym rozpatrywaniu sprawy Burmistrz Gminy Mosina powinien:
  • Umożliwić stronom i społeczeństwu wypowiedzenie się co do całości zebranego w sprawie materiału poprzez poinformowanie stron przed wydaniem decyzji o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz umieścić w BIP informacji dla społeczeństwa,
  • odnieść się do lokalizacji przedsięwzięcia na terenie objętym strefą ochronną,
  • uzyskać informację od Dyrektora regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, czy planowana inwestycja jest zgodna z celem środowiskowym określonym w art. 38b ustawy prawo wodne,
  • odnieść się do uwag zgłoszonych przez Stowarzyszenie "Silesia".
Jednocześnie SKO podkreśla, iż sprzeciw społeczeństwa lub jednej ze stron postępowania nie może być jedyną przesłanką odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia. Z kolei pozytywne uzgodnienia właściwych organów, jak RDOŚ, są wiążące dla organu wydającego decyzji.

Link: Decyzja SKO


niedziela, 15 stycznia 2012

Market w Puszczykowie - ciąg dalszy


Prawdopodobnie w nadchodzącym tygodniu Urząd Miasta w Puszczykowie wyda odmowną decyzję w sprawie wniosku o warunki zabudowy dla projektu marketu przy ulicy Magazynowej w Puszczykowie. Już wcześniej Urząd rozesłał stronom projekt tej decyzji.
Od tej decyzji inwestorowi będzie przysługiwać prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Nie wiadomo tylko, czy inwestor skorzysta z tej możliwości. Złożył on bowiem w Urzędzie kolejny wniosek o wydanie warunków zabudowy, tym razem na budowę 12 domów w zabudowie szeregowej.