Szukaj na tym blogu

wtorek, 24 stycznia 2012

Uwarunkowania środowiskowe dla zakładu recyklingu opon w Mosinie do ponownego rozpatrzenia


Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) w Poznaniu decyzją z dnia 19 stycznia 2012 uchyliło zaskarżoną decyzję Burmistrza Gminy Mosina w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla zakładu recyklingu opon firmy Dudek & Kostek w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrywania. Przy czym SKO umorzyło postępowanie odwoławcze z odwołania Aquanet S.A., nie uznając Aquanet S.A. za stronę w postępowaniu o określenie uwarunkowań środowiskowych. SKO przychyliło się natomiast do skargi Stowarzyszenia Technologii Ekologicznych "Silesia", które teraz będzie również stroną w ponownym postępowaniu prowadzonym przez Burmistrza Gminy Mosina.
SKO zarzuciło Burmistrzowi Gminy Mosina, że zaskarżona decyzja nie zawierała wszystkich wymaganych prawem elementów:
  • Ani w decyzji ani w aktach sprawy nie wskazano, dlaczego nie należy brać pod uwagę negatywnego uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, a jednocześnie należy brać pod uwagę pozytywne uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Poznaniu.
  • W aktach sprawy brak jest dokumentu bądź informacji potwierdzającej, iż zapewniono udział społeczeństwa w postępowaniu pomiędzy poprzednim orzeczeniem SKO a wydaniem zaskarżonej decyzji. Brak jest dowodu, że strony postępowania oraz społeczeństwo miały możliwość zapoznania się ze zmienioną decyzją sanitarną.
Przy ponownym rozpatrywaniu sprawy Burmistrz Gminy Mosina powinien:
  • Umożliwić stronom i społeczeństwu wypowiedzenie się co do całości zebranego w sprawie materiału poprzez poinformowanie stron przed wydaniem decyzji o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz umieścić w BIP informacji dla społeczeństwa,
  • odnieść się do lokalizacji przedsięwzięcia na terenie objętym strefą ochronną,
  • uzyskać informację od Dyrektora regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, czy planowana inwestycja jest zgodna z celem środowiskowym określonym w art. 38b ustawy prawo wodne,
  • odnieść się do uwag zgłoszonych przez Stowarzyszenie "Silesia".
Jednocześnie SKO podkreśla, iż sprzeciw społeczeństwa lub jednej ze stron postępowania nie może być jedyną przesłanką odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia. Z kolei pozytywne uzgodnienia właściwych organów, jak RDOŚ, są wiążące dla organu wydającego decyzji.

Link: Decyzja SKO


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz