Szukaj w tym blogu

Ładowanie...

środa, 20 sierpnia 2014

Będzie zespół doradczy ds. Studium

Oświadczenie radnych ws. wyrażenia woli powołania zespołu doradczego dot. Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa zostało przyjęte 8 głosami za, 3 przeciw i 1 wstrzymującym.

Nie było to proste, bo radny Piotr Bekas od początku usiłował nie dopuścić do głosowania, proponując usunąć ten punkt z porządku obrad. Udowadniał, że nie jest to potrzebne. Pytał, po co tworzyć takie ciało skoro mieszkańcy mogą wnosić uwagi do wyłożonego projektu Studium w swoim czasie? Dociekał też, dlaczego inne organizacje się nie zgłaszają i po co to i komu jest potrzebne? 


Trudno nie odnieść się do zarzutów radnego Bekasa, zatem spróbujemy odpowiedzieć na postawione przez niego pytania. 
  • Po pierwsze, mieszkańcy mają prawo monitorować pracę radnych na każdym etapie, a nie tylko wtedy, gdy radny Bekas uzna to za stosowne. 
  • Po drugie, sprawa nowego Studium wywołała tak duże zainteresowanie, a wstępny projekt był tak niedoskonały, że sam przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta zaproponował powołanie zespołu złożonego z przedstawicieli mieszkańców i Rady Miasta, aby wyjaśnić wszystkie wątpliwości i przygotować jak najbardziej spójne uwagi i poprawki.
  • Po trzecie, do prac zespołu zgłoszeni zostali przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa oraz Stowarzyszenia Ochrony Krajobrazu i Tradycyjnego Charakteru Puszczykowa i Mosiny. Nie od dziś najmocniej interesują się projektami planów zagospodarowania przestrzennego i zapisami Studium. Ściśle współpracują z grupami mieszkańców protestującymi w sprawie poszczególnych zapisów i będą reprezentować także interesy niezrzeszonych puszczykowian. Dlaczego inne organizacje nie zgłosiły swoich przedstawicieli? Tego nie wiemy - być może nie są zainteresowane tym ważnym, ale trudnym tematem.
Bardzo budujące jest to, że większość radnych dała szansę mieszkańcom na włączenie się w proces kształtowania przyszłości Puszczykowa. Demokracja lokalna powinna polegać na jak największym udziale mieszkańców w podejmowaniu decyzji ważnych dla miasta. 

Jeszcze raz publikujemy tekst oświadczenia przegłosowanego na wczorajszym posiedzeniu Rady Miasta: 

Oświadczenie Nr 3/14/VI
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 19 sierpnia 2014 r.

w sprawie: powołania zespołu doradczego do spraw projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Rady Miasta Puszczykowa stanowiącego Załącznik nr 2 do Statutu Miasta Puszczykowa, Rada Miasta Puszczykowa oświadcza, co następuje:

§1. Rada Miasta Puszczykowa wyraża wolę powołania zespołu doradczego do spraw projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa, zwanego dalej Zespołem.

§2. Celem powołania zespołu jest przedstawienie opinii na temat projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa wraz z propozycjami zmian.

§3. W skład Zespołu wchodzą:
1)    Radni Rady Miasta Puszczykowa: ..
2)    przedstawiciele organizacji społecznych:
Krzysztof Kamiński                     – Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa
Andrzej Barczak                          – Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa
Anna Tołwińska-Czernecka          – Stowarzyszenie Ochrony Krajobrazu                                                         i Tradycyjnego Charakteru Puszczykowa i Mosiny,
Piotr Wojnowski                          – Stowarzyszenie Ochrony Krajobrazu                                                         i Tradycyjnego Charakteru Puszczykowa i Mosiny.

§4. Na Przewodniczącego Zespołu powołuje się …......

§5. Do prac Zespołu mogą zostać włączeni inni przedstawiciele organizacji społecznych za zgodą Przewodniczącego Zespołu.

§6. Wynik prac Zespołu ma charakter opiniodawczy i zostanie przedstawiony Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w terminie do końca kadencji obecnej Rady Miasta.

Polecamy także wcześniejsze teksty dotyczące nowego studium:
Promujemy także wizję rozwoju Puszczykowa w harmonii z przyroda i unikatowym charakterem miasta, o czym można przeczytać w tekście Zielona modernizacja autorstwa Marcina Mutha.

niedziela, 17 sierpnia 2014

Czy powstanie zespół ds. Studium?

Z Urzędu Miasta dochodzą coraz bardziej budujące wieści. Okazuje się, że sprawa powstania grupy roboczej, w skład której wejdą zarówno przedstawiciele puszczykowskich stowarzyszeń jak i Rady Miasta, nie została ostatecznie rozwiązana negatywnie. Co prawda radni Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta zagłosowali przeciw powołaniu takiego zespołu, ale na najbliższej sesji Rady Miasta ma się odbyć powtórne głosowanie. 

Stanowisko radnych, którzy zagłosowali przeciw powołaniu zespołu wzburzyło mieszkańców, a Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa złożyło oficjalne pismo w tej sprawie. W odpowiedzi przewodniczący Rady Miasta Janusz Szafarkiewicz wyjaśnił motywy działania radnych: 

W odpowiedzi na pisma, w których Stowarzyszenie vrryraża chęć uczestnictwa w zespole, pracującym nad zapisami projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa informuję, iż podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 21 lipca br. w wyniku głosowania podjęta została decyzja o niepowoływaniu takiego zespołu, który mógłby wydłużyć czas wypracowania nowego studium. 


Jednocześnie pragnę podkreślić, iż oczekuję na Państwa uwagi, sugestie i propozycje dotyczące zapisów projektu nowego studium. Podobne razwtązanie (tj. przesyłanie uwag przez mieszkańców oraz stowarzyszenia) sprawdziło się w przypadku prac nad zmianami w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Niemniej jednak, jeśli uznają Państwo takie rozwiązanie za niewystarczające i nadal będą podtrzymywać wolę powołania zespołu ds. studium, wówczas propozycja jego powstania zostanie przegłosowana podczas sesji Rady Miasta. 

Do składania uwag zachęcimy także mieszkańcow Puszczykowa poprzez informację na stronie internetowej Miasta. Zapewniam, że wszystkie zgłoszone propozycje zapisów zostaną rozpatrzone przez projektantów.

Treść powyższego pisma pozwala mieć nadzieję na pozytywny obrót spraw. Choć radni, pomimo jasno wyrażonej woli mieszkańców, nie widzą potrzeby powoływania specjalnego zespołu, to jednak być może ustąpią przed słusznym uporem mieszkańców. Jak pokazują wydarzenia ostatnich lat radni pochylają się nad protestami i uwagami mieszkańców, dopiero, gdy ci ostatni sięgają po bardzo ostre środki protestu. Można przecież tego uniknąć i uzgodnić z mieszkańcami treść najważniejszych dla miasta dokumentów jeszcze przed ich wprowadzeniem pod obrady. 

Poniżej publikujemy treść projektu Oświadczenia, które ma być przegłosowane na najbliższej sesji Rady we wtorek 19 sierpnia 2014 roku: 


Oświadczenie Nr 3/14/VI
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 19 sierpnia 2014 r.

w sprawie: powołania zespołu doradczego do spraw projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Rady Miasta Puszczykowa stanowiącego Załącznik nr 2 do Statutu Miasta Puszczykowa, Rada Miasta Puszczykowa oświadcza, co następuje:

§1. Rada Miasta Puszczykowa wyraża wolę powołania zespołu doradczego do spraw projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa, zwanego dalej Zespołem.

§2. Celem powołania zespołu jest przedstawienie opinii na temat projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa wraz z propozycjami zmian.

§3. W skład Zespołu wchodzą:
1)    Radni Rady Miasta Puszczykowa: ..
2)    przedstawiciele organizacji społecznych:
Krzysztof Kamiński                     – Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa
Andrzej Barczak                          – Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa
Anna Tołwińska-Czernecka          – Stowarzyszenie Ochrony Krajobrazu                                                         i Tradycyjnego Charakteru Puszczykowa i Mosiny,
Piotr Wojnowski                          – Stowarzyszenie Ochrony Krajobrazu                                                         i Tradycyjnego Charakteru Puszczykowa i Mosiny.

§4. Na Przewodniczącego Zespołu powołuje się …......

§5. Do prac Zespołu mogą zostać włączeni inni przedstawiciele organizacji społecznych za zgodą Przewodniczącego Zespołu.

§6. Wynik prac Zespołu ma charakter opiniodawczy i zostanie przedstawiony Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w terminie do 30 września 2014 r.

Polecamy także wcześniejsze teksty dotyczące nowego studium:
Promujemy także wizję rozwoju Puszczykowa w harmonii z przyroda i unikatowym charakterem miasta, o czym można przeczytać w tekście Zielona modernizacja autorstwa Marcina Mutha.

wtorek, 12 sierpnia 2014

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta

We wtorek, 19 sierpnia o godzinie 17.00,  odbędzie się 46. Sesja Rady Miasta. Nie była wcześniej planowana i została zorganizowana w trybie pilnym. Podczas sesji radni mają poprawić uchwałę dotyczącą jednomandatowych okręgów wyborczych oraz głosować w sprawie wyrażenia woli powołania zespołu doradczego w sprawie Studium. 

O ile punkty dotyczące poprawienia uchwały wyborczej nie budzą dużego zaciekawienia, bo chodzi po prostu o uwzględnienie nowych ulic Janaszka i Szpitalnej, które otrzymały nazwy dopiero w czerwcu, o tyle punkt obrad dotyczący powołania zespołu doradczego ds Studium zapowiada się nader interesująco.

Jak informowaliśmy wcześniej, radni Komisji Budżetu i Rozwoju miasta zaopiniowali pomysł powołania takiego zespołu negatywnie. Za byli tylko opozycyjny radny Maciej Krzyżański oraz pomysłodawca zespołu - przewodniczący Komisji - radny Marek Barłóg. Mamy nadzieję, że reszta radnych zmieniła zdanie i zgodzi się na powołanie zespołu złożonego z mieszkańców Puszczykowa.

Plan sesji: 
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 172/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 października 2012 r. w sprawie podziału Miasta Puszczykowa na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 198/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podziału miasta Puszczykowa na stałe obwody głosowania.
  5. Rozpatrzenie projektu oświadczenia Radnych w sprawie wyrażenia woli powołania zespołu doradczego w sprawie studium.
  6. Zamknięcie sesji.
Kilka dni wcześniej, w czwartek 13 sierpnia, odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na którym radni zajmą się kontrolą dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu oraz ustalą zakres kontroli rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych.

poniedziałek, 11 sierpnia 2014

Koniec anonimowych komentarzy

Szanowni Czytelnicy,

z przykrością zawiadamiam, że od dzisiaj zablokowana będzie funkcja anonimowych komentarzy. Niestety, coraz częściej pojawiały się komentarze, które musiałem usuwać, bowiem rzucały bezpodstawne oskarżenia wobec urzędników, radnych, społeczników i mieszkańców, a także insynuowały coraz bardziej absurdalne układy, sitwy etc.

Blog Zielone Puszczykowo nie powstał po to, aby kilka osób mogło bezkarnie oskarżać wszystkich dookoła i obrzucać epitetami sąsiadów. Skupmy się na argumentach merytorycznych i dzielmy się pomysłami na lepsze Puszczykowo. Większość stron posiada podobne obostrzenia. Naiwnie myślałem, że w Puszczykowie obejdziemy się bez tego typu zabezpieczeń.

Każdy, kto chce, może nadal komentować artykuły na blogu. Wystarczy się zarejestrować. Najprostszą metodą rejestracji jest założenia konta gmail. Jeśli ktoś nie chce się rejestrować, może przesłać swoje uwagi mailem na adres: zielone.puszczykowo@gmail.com.

czwartek, 7 sierpnia 2014

Czy Puszczykowo stać na nowoczesną komunikację?

Komunikacja autobusowa w Puszczykowie jest słabo
przemyślana i niewystarczająca, ale i tak jako jedyna
zapewnia w miarę pewny dojazd do Poznania.
Fot. M. Muth
Publikujemy kolejny artykuł naszego stałego współpracownika, a od niedawna także miejskiego radnego Macieja Krzyżańskiego. Tym razem zwraca on uwagę na problemy z komunikacją publiczną w naszym mieście. Jest to istotny problem, ponieważ autobusy jadą do Poznania bardzo długo, a pociągi obecnie kursują bardzo rzadko. Sytuacja na pewno poprawi się po modernizacji linii PKP i utworzeniu kolei aglomeracyjnej. Są jednak możliwości istotnych korekt już teraz. Nie potrzeba wiele, aby wynegocjować sensowniejszy rozkład jazdy, czy uzgodnić z przewoźnikami nieco inne trasy, aby zapewnić dostęp do autobusów większej ilości mieszkańców. Podobnie jak w przypadku innych spraw zgłaszanych przez mieszkańców, wystarczy tylko chcieć to załatwić. W kampanii wyborczej przed poprzednimi wyborami wszyscy obiecywali, że poprawią jakość komunikacji miejskiej. Czy obecne władze coś zrobiły w tym zakresie? Niewiele, albo właściwie nic.

Problemy z komunikacją w Puszczykowie
Maciej Krzyżański*


W nowoczesnych państwach jednym z najważniejszych elementów funkcjonowania miast jest komunikacja publiczna. Dzięki niej możliwy jest szybki i łatwy dojazd uczniów, studentów, seniorów, ludzi pracujących. Dobrze zorganizowana komunikacja publiczna pozwala w znaczący sposób zmniejszyć tłok na ulicach oraz zagwarantować najwyższy standard dowozu do celu dla poszczególnych osób. Jednak przede wszystkim komunikacja publiczna pełni funkcję społeczną, czyli ma służyć społeczeństwu tak jak dobrze zbudowana droga czy chodnik wybrukowany dobrze ułożoną kostką.

W Puszczykowie mamy różne środku transportu do wyboru. Autobusy linii 651 są dotowane przez Puszczykowo, Komorniki, Luboń oraz przez Mosinę. Korzysta się z nich wygodnie, gdyż można zakupić bilet na strefę A, B i C i przez to oszczędzić pieniądze, ale nie koniecznie czas. Przerwy pomiędzy poszczególnymi kursami autobusów są w niektórych porach dnia bardzo długie. Zniechęca to bardzo do korzystania z tej linii. Najgorzej oczywiście jest w zimie, kiedy trzeba czekać na pętli autobusowej na Dębcu na upragniony 651. Luboń na linii pomiędzy Dębcem a Laskiem uzupełnił połączenie 651 linią 602, a do centrum Poznania jedzie autobus 603. Dzięki takiemu rozwiązaniu mieszkańcy Lubonia mają dużo bardziej komfortowy dojazd niż mieszkańcy Puszczykowa.

Druga linia również dotowana przez puszczykowskich podatników to Eko-Rondo. Bardzo często zdarza się, że autobusy tej linii jeżdżą w niewielkiej odległości czasowej od linii 651. Autobusy Eko-Rondo mają bardzo wygodne siedzenia, ale niestety bilety mają taryfę odcinkową i nie są respektowane w Poznaniu. Wielka szkoda, że tak nie jest, ponieważ byłoby to udogodnienie i korzystniejszy cenowo przejazd dla dojeżdżających. Na pewno korzystny jest fakt, że Eko-Rondo w niektórych godzinach obsługuje Stare Puszczykowo. 

Do tej wyliczanki możemy jeszcze dodać autobusy PKS. Są one dużo droższe, ale za to jadą szybciej i dojeżdżają do samego centrum miasta. Niestety, ich ilość jest niewielka, a punktualność też nie jest ich największym atutem. Rozkład tych autobusów pokrywa się też w dużej mierze z kursami innych linii, jest zatem nikłym wzmocnieniem oferty. 

Do Poznania można dotrzeć również pociągiem. W zaledwie dwadzieścia minut można dotrzeć do centrum Poznania. Jednak w wyniku remontu linii Poznań-Wrocław liczba pociągów spadła, przez to przerwy pomiędzy poszczególnymi kursami się zwiększyły. Po remoncie zostanie zwiększona liczba kursów pomiędzy Puszczykowem a Poznaniem oraz zwiększy się szybkość przejazdu. Władze miasta powinny zawczasu pomyśleć o budowie parkingów w bliskiej odległości od stacji, które pozwoliłyby na wygodne parkowanie samochodem i przesiadanie się do pociągu. Trzeba też pomyśleć o uruchomieniu linii autobusowych obsługiwanych przez busy lub małe autobusy, które będą dowozić mieszkańców oddalonych dzielnic do dworców w Puszczykowie i Puszczykówku. Takie rozwiązania są standardem na zachodzie - oszczędzają czas i pieniądze.

Niestety, wszystkie te środki komunikacji publicznej kończą kursowanie o godzinie 23.15. Po tej godzinie do Puszczykowa dojechać transportem publicznym się już nie da. Władze miasta powinny pomyśleć, aby choćby w weekendy umożliwić dojazd młodym i starszym mieszkańcom Puszczykowa z Poznania. Wiele osób wraca z kina, pubu czy jakiś uroczystości i nie może dojechać do domu.

Zaniedbano również kwestie techniczne takie jak budowa ekranów akustycznych. Wzdłuż torów zostaną ustawione ekrany akustyczne, które odetną wiele dróg dotarcia na stację w Puszczykówku. Przykładem może być przejście z ulicy Reymonta na stację. W planach nie było tam przejścia dla pieszych. Na posiedzeniu komisji tematycznej, podczas omawiania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwróciłem uwagę na to, że droga wzdłuż peronów w Puszczykówku jest potrzebna. Władze miasta skontaktowały się z instytucjami odpowiedzialnymi za remont i wynegocjowano prowizoryczne przejście w tym miejscu przez bramkę awaryjną oraz przez nieutwardzony nasyp, który powstanie w wyniku podwyższenia poziomów peronów. Uważam, że w tym miejscu powinno być normalne dojście do peronów dla mieszkańców sąsiednich ulic i dla turystów, którzy chodzą tędzy z lodziarni do Muzeum Fiedlera. 

Następnym problemem jest przejazd na ulicy 3 Maja, który zostanie zlikwidowane. Dzisiaj droga to jest wielkim udogodnieniem komunikacyjnym dla mieszkańców. W tym miejscu powinno powstać przynajmniej przejście dla rowerzystów i dla pieszych. Ulica 3 Maja jest jedną z najstarszych w Puszczykowie. Likwidacja przejazdu spowoduje podzielenie Puszczykowa na dwie części i utrudnienia dla mieszkańców tego rejonu miasta. 

Wszystkich mieszkańców Puszczykowa zachęcam do zgłaszania problemów i pomysłów pod numerem 508467405  bądź adresem krzyzanskimaciej@gmail.com. Jestem również obecny co dwa tygodnie na dyżurach w Urzędzie Miasta.

*Maciej Krzyżański - puszczykowski radny wybrany w wyborach uzupełniających z ramienia komitetu "Odświeżmy Puszczykowo", historyk i organizator spacerów po mieście.

niedziela, 3 sierpnia 2014

Mieszkańcy chcą się wypowiedzieć w sprawie Studium

W czerwcu na naszym blogu informowaliśmy o projekcie nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla naszego miasta. Projekt zawierał nie tylko wiele błędów i niedomówień, ale także w wielu punktach był niezgodny z oczekiwaniami mieszkańców. Na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, które odbyło się 16 czerwca 2014 roku, licznie zgromadzeni mieszkańcy głośno wyrażali swój sprzeciw zarówno wobec szczegółowych zapisów jak i ogólnych założeń projektu. Autorka Studium nie bardzo potrafiła wyjaśnić wiele dziwnych zapisów, które niepokoiły mieszkańców. 

Przewodniczący Komisji radny Marek Barłóg zaproponował powołanie wspólnego zespołu mieszkańców i radnych, który miałby się zająć wypracowanie wspólnego stanowiska wobec planu. Niestety, na kolejnym posiedzeniu komisji radni negatywnie zaopiniowali pomysł powołania takiego zespołu, co potwierdzili na ostatniej sesji Rady Miasta. Mieszkańcy są rozczarowani takim obrotem spraw. Po raz kolejny okazało się bowiem, że radni odwracają się do nich plecami. Poniżej publikujemy listy grupy mieszkańców do Przewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza. Protestacyjne pismo złożyło również Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa. 

Puszczykowo, 29.07.2014
Sz.P. Przewodniczący Rady
Miasta Puszczykowa
Janusz Szafarkiewicz

Jako mieszkańcy miasta Puszczykowa pragniemy wyrazić nasze najgłębsze zaniepokojenie próbą uniemożliwienia partycypacji społecznej w pracach nad projektem nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania naszego miasta. 

Dnia 16.06. 2014 w trakcie Komisji Budżetu i Rozwoju zaprezentowano projekt nowego studium. Po krótkiej prezentacji wywiązała się burzliwa dyskusja na jego temat. Projekt został jednogłośnie skrytykowany przez licznie przybyłych mieszkańców , którzy wykazali zarówno zasadnicze słabości tegoż dokumentu, a mianowicie brak jasno określonego kierunku rozwoju i charakteru miasta, jak również szereg błędów w zapisach szczegółowych, poczynając od urwanej w połowie ścieżki rowerowej, poprzez dopuszczenie lokalizacji stacji benzynowych przy uliczkach dojazdowych do osiedli domków jednorodzinnych , a skończywszy na przekwalifikowaniu działek jednorodzinnych, będących własnością osób fizycznych , pod usługi. Na szereg tych merytorycznych uwag wnoszonych przez mieszkańców projektanci nie mieli odpowiedzi, w części przyznali ewidentne błędy, a w końcu wspomnieli o pracach nad nową, zmienioną wersją projektu, co wywołało ogólną konsternację. Na zakończenie Pan Przewodniczący Komisji Marek Barłóg zaproponował w świetle tak dużej ilości wykazanych błędów, powołanie zespołu doradczego w skład którego między innymi weszliby przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń. Propozycja ta nie spotkała się z żadnym głosem sprzeciwu ze strony radnych . Zarówno Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa jak i Stowarzyszenie Ochrony Krajobrazu i Tradycyjnego Charakteru Puszczykowa i Mosiny przesłało na ręce Pana Przewodniczącego Rady Janusza Szafarkiewicza nazwiska wytypowanych przedstawicieli mieszkańców . Formalnie wniosek o partycypacji strony społecznej w pracach nad projektem nowego studium został poddany pod głosowanie dnia 21 lipca na kolejnej Komisji Budżetu i Rozwoju miasta. Niestety wniosek Przewodniczącego Komisji został odrzucony pięcioma głosami przeciw, przy dwóch za i jednym głosie wstrzymującym. 

Prace nad nowym studium wpisują się w kilkuletnią walkę mieszkańców o zachowanie unikalnego charakteru naszego miasta z jego nadrzędną misją miasta ogrodu. Nasz głos jest głosem kilkuset mieszkańców którzy po wielokroć składali apele, petycje, protesty przeciwko próbom wprowadzenia do centrum Puszczykowa wielkich obiektów handlowych, popularnie zwanych sieciówkami . Szczególne oburzenie społeczne wywołał w ostatnich latach priorytetowy dla wizerunku Puszczykowa projekt mpzp dla ulic Moniuszki, Solskiego, Kościuszki, Dworcowa, zakładający wprowadzenie trzech kompleksów dewelopersko-usługowych, w tym przynajmniej dwóch marketów sieciowych wtłoczonych między ogrody z zabudową jednorodzinną. Projekt ten został w całości odrzucony przez mieszkańców, czego finałem były setki uwag zawarte w 72 pismach do wyłożonego projektu na początku roku 2014. Projekt studium przedstawiony 16 czerwca umożliwia wprowadzenie tychże obiektów w oprotestowanym tak masowo przez mieszkańców mpzp. Co więcej, gwarantuje inwestorom dodatkowe tereny pod inwestycje, przekwalifikowując działki zapisane w obecnym studium jako mieszkaniowe, pod usługi, dokładnie na tych działkach na których inwestor zaplanował w projekcie przedłożonym UM parkingi obsługujące market sieciowy. Co szczególnie oburza to fakt, ze na części z tych działek kontrola Powiatowego Nadzoru Budowlanego wykazała samowolę budowlaną. Na rzeczonych działkach projekt studium również dokonuje przekształceń pod usługi. Co więcej zapisy projektu studium dopuszczają wielkości obiektów handlowych o które wnioskowali inwestorzy i otrzymali w maju 2014 odmowę ustalenia warunków zabudowy w związku z naruszeniem zasady ładu przestrzennego jako że wnioskowany stopień zabudowy znacznie przekracza średni stopień zabudowy na tym terenie, podobnie szerokość elewacji frontowej.

Zapisy projektu studium urągają wszystkim dotychczasowym udokumentowanym wnioskom nas zwykłych mieszkańców , ignorując kilkuletnie starania o prawo do godnego, spokojnego życia w naszej małej ojczyźnie. Nie zabezpieczają interesów zwykłych mieszkańców, zmieniając bezpowrotnie dotychczasową wizję miasta , określoną w strategii rozwoju i statucie miasta na rzecz forsowanych przez inwestorów przekształceń w kierunku miasta sieciówek, hurtowni, zabudowy deweloperskiej i zakładów produkcyjnych.

Decyzja o niedopuszczeniu strony społecznej do prac nad nowym studium w obliczu tak rażących nadużyć i uchybień w obecnym projekcie jest dla nas niezrozumiała. Partycypacja społeczna jest wykładnią nowoczesnego samorządu terytorialnego. Tradycja partycypacji społecznej w polskim planowaniu przestrzennym jest długa. Była nawet obecna w rozwiązaniach ustawowych dotyczących planowania przestrzennego przed rokiem 1989. Jak podkreśla się w doktrynie, obecność działań partycypacyjnych w tworzeniu prawa, szczególnie na szczeblu lokalnym jest niezwykle istotne. Jan Kalita, Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Działaczy Samorządu Pracowniczego, zauważa, że "zarówno samorząd terytorialny, jak i jego prawotwórcza aktywność są, obok mechanizmów gospodarki rynkowej, głównym determinantem tworzenia oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (…)”. Profesor Leon Kieres wiąże pojęcie społeczeństwa obywatelskiego właśnie z postawami kreatywnymi członków wspólnoty, którzy są uprawnieni do decydowania czy partycypacji w procesach rozstrzygania o ich pozycji. Próba uniemożliwienia tej partycypacji zdaje się beznadziejnym usiłowaniem powrotu do minionej epoki kiedy to władza stanowiła o dobru obywateli wbrew ich woli. Co więcej udział zespołu doradczego w pracach nad studium z udziałem lokalnych stowarzyszeń jest ustawowo gwarantowany : Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym gwarantuje możliwość powoływania jednostek organizacyjnych w celu wykonywania zadań (Art. 9 ) O takiej możliwości wspomina również Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Art. 5. ). Możemy również skorzystać z doświadczeń innych miast, jak na przykład powołanie zespołu konsultacyjnego z udziałem organizacji pozarządowych przez Radę Miejską w Bytomiu w związku z rozpoczęciem prac nad projektem uchwały ( tzw. Platforma Konsultacji).

Nasza  puszczykowska społeczność już kilkakrotnie przegapiła ustawowo gwarantowaną możliwość udziału w rozwiązywaniu spraw publicznych, jakimi w ostatnich latach był plan ochrony WPN czy ekrany akustyczne i modernizacja linii kolejowej. Bierność obywateli w tych kwestiach wynikająca z nadmiernego zaufania w efektywność działań władz samorządowych na rzecz lokalnej społeczności przyniosły katastrofalne dla miasta konsekwencje. Bogatsi o to doświadczenie pragniemy zawczasu zapobiec tak dramatycznym pomyłkom i po raz kolejny apelujemy do władz miasta Puszczykowa o przychylenie się do wniosku Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju w sprawie powołania zespołu konsultacyjnego z udziałem przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń do prac nad projektem nowego studium. Tym bardziej, że stawką jest nadrzędny dokument, wyznaczający na długie lata kierunek rozwoju naszego miasta.

Otrzymują do wiadomości:
Burmistrz Miasta Puszczykowa 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta 
(podpisy mieszkańców)

Polecamy także wcześniejsze teksty dotyczące nowego studium:
Promujemy także wizję rozwoju Puszczykowa w harmonii z przyroda i unikatowym charakterem miasta, o czym można przeczytać w tekście Zielona modernizacja autorstwa Marcina Mutha.