Szukaj na tym blogu

środa, 11 grudnia 2013

Przewodniczący Czyż odchodzi z Rady Miasta!

Wiadomość pojawiła się nagle, ale pewnie niewielu puszczykowian, szczególnie tych zainteresowanych sprawami miasta, będzie nią zaskoczonych. W naszym miasteczku plotki są szybsze od potwierdzonych komunikatów i kłopoty Przewodniczącego Rady Miasta były w ostatnich miesiącach tajemnicą poliszynela.


Dziś już możemy napisać oficjalnie. Na najbliższej sesji Rady Miasta zostanie wygaszony mandat radnego Zbigniewa Czyża. W projekcie uzasadnienia uchwały, który cytujemy w całości poniżej, napisano, że powodem wygaszenia mandatu są wiadomości z prokuratury. Dokładny cytat: "Radny Zbigniew Czyż został skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego". Polskie prawo zabrania osobom skazanym prawomocnym wyrokiem wykonywania funkcji publicznych i startowania w wyborach. 

Przypomnijmy, że Radny Zbigniew Czyż do ostatnich dni był główna postacią obecnego układu władzy w Puszczykowie. Nie tylko sprawuje funkcję Przewodniczącego Rady Miasta, ale także niemal w każdym numerze oficjalnego informatora miejskiego - "Echa Puszczykowa" - pojawiał się wywiad z nim, w którym bardzo nierzetelnie relacjonował działania miejskiej opozycji. Podpisał się także pod słynnym oświadczeniem, w którym 12 Radnych odmawia odpowiedzi na publiczne pytanie zadane w imieniu mieszkańców.

Sposób sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady Miasta przez Radnego Zbigniewa Czyża na pewno nie budził sympatii naszej redakcji. Odwracanie się plecami do mieszkańców, ignorowanie ruchów społecznych, głosów obywateli i aroganckie zachowanie szybko uzmysłowiły nam, że z Radnym Zbigniewem Czyżem Rada Miasta nie będzie prawdziwą reprezentacją interesu mieszkańców. 

Także "kariera" polityczna Radnego Zbigniewa Czyża budziła wiele kontrowersji. Przypomnijmy, że pierwszy raz został Radnym w 2006 roku, startując z komitetu wyborczego Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej. W trakcie kadencji rozmyślił się jednak i przeszedł na stronę ówczesnej opozycji, aby w wyborach w 2010 roku stać się pierwszoplanową postacią komitetu obecnego Burmistrza Andrzeja Balcerka.

Podsumowując na gorąco dokonania Radnego Zbigniewa Czyża w Radzie Miejskiej, warto podkreślić, że zapisał się w historii dwoma osiągnięciami. Po pierwsze, był autorem najbardziej spektakularnego transferu "politycznego" w historii puszczykowskiej Rady Miasta. Po drugie, jako pierwszy Radny i pierwszy Przewodniczący Rady Miasta w Puszczykowie, został skazany w trakcie sprawowania funkcji, czym zmusił Radnych do wygaszenia jego mandatu. Mamy nadzieję, że oba osiągnięcia nie zostaną szybko powtórzone przez innych Radnych. 

Pełen tekst projektu uchwały Rady Miasta (do pobrania tutaj):

Druk nr 274
Uchwała Nr …/13/VI
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Puszczykowa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) i art. 190 ust. 1 pkt 3 ust. 4 w związku z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 ze zmianami) oraz w związku z art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Z 2011 r. Nr 21, poz. 113 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu Radnego Rady Miasta Puszczykowa Zbigniewa Czyża wybranego w okręgu wyborczym nr 4 wskutek utraty prawa wybieralności.
                                              
§ 2Wykonanie uchwały, w tym jej doręczenie Zbigniewowi Czyżowi, Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 190 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wygaśnięcie mandatu następuje wskutek utraty prawa wybieralności. Według informacji otrzymanych z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu Radny Zbigniew Czyż został skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, wskutek czego utracił prawo wybieralności do rady. W związku z powyższym Rada Miasta Puszczykowa zobowiązana jest do podjęcia uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

42 komentarze:

 1. Rodzą się pytania:
  1.kiedy zapadł ten prawomocny wyrok, jak rozumiem w drugiej instancji?,
  2.kiedy zapadł wyrok w pierwszej instancji i dlaczego pan Czyż nie poinformował opinii publicznej o wyroku nieprawomocnym?,
  3.dlaczego nie zrezygnował z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta, po wyroku w pierwszej instancji?,
  4.dlaczego jego koledzy z grupy Normalnych oraz pan Burmistrz Balcerek, również Normalny, pozostawali lojalni wobec skazanego kolegi zamiast wobec mieszkańców miasta i niepoinformowali o kłopotach z prawem swojego równie normalnego kolegi?
  5. w obliczu tych informacji, na ile rządząca miastem grupa Normalnych przedkłada lojalność koleżenską nad lojalność wobec interesów miasta, jej mieszkańców?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Pełną odpowiedzialność za brak informacji ponosi burmistrz.
   Może ma coś do ukrycia?

   Usuń
  2. Burmistrz i jego koledzy zapewne będą tłumaczyć, że oni- "niewiniątka" nic nie wiedzieli. A za kolejną chwilę Urbanowicz napisze, że to Normalni są najbardziej poszkodowani tą sytuacją, bo to ich Czyż najbardziej oszukał.

   Usuń
 2. Uważam ,że byłoby wskazane doprowadzić do referendum i odwołać całą tą Radę .

  OdpowiedzUsuń
 3. ...i po ptoku :)

  OdpowiedzUsuń
 4. Ciekawe co jeszcze wyjdzie na wierzch...a Wielki Rewizor zaspał. Czy ktoś pamięta kolejność w wyborach sprzed trzech lat, kto zastąpi pana Zbigniewa C. w radcowaniu?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kolejność w wyborach 2010 nie ma znaczenia. W Puszczykowie do rady nie wchodzi następna osoba z listy. Konieczne są wybory uzupełniające. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z procedurą, to wybory powinny odbyć się ok. lutego.

   Usuń
  2. Jeszcze rada musi podjąć uchwałę o wygaśnięciu mandatu!
   Czy tak będzie?

   Usuń
  3. Nie jestem pewna, trzeba by sprawdzić ustawę o wyborach do samorządu terytorialnego ale wydaje mi się że na rok przed zakończeniem kadencji nie ma wyborów uzupełniających do rady

   Usuń
  4. Rozdział 38

   Wybory uzupełniające

   Art. 192. 1. W przypadku nieobsadzenia mandatów lub wygaśnięcia mandatu radnego rady w gminie liczącej do 20.000 mieszkańców, wojewoda zarządza wybory uzupełniające.

   2. Przepisy art. 25 stosuje się odpowiednio, z tym że w zarządzeniu wojewody o wyborach podaje się liczbę wybieranych radnych.

   Art. 193. 1. Wybory uzupełniające, o których mowa w art. 192 ust. 1, przeprowadza się na zasadach i w trybie przepisów niniejszej ustawy w ciągu 3 miesięcy od daty stwierdzenia przez radę wygaśnięcia mandatu, z zastrzeżeniem art. 194a ust. 1 i 2.

   2. Jeżeli w wyniku wyborów, o których mowa w ust. 1, mandat pozostaje nieobsadzony, wybory uzupełniające powtarza się między 6 a 9 miesiącem, licząc od daty tych wyborów.

   3. Kadencja radnych wybranych w wyborach uzupełniających upływa z dniem upływu kadencji rad wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie art. 25.

   4. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli ich data przypadałaby w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji rad.

   Art. 194. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego wybranego w okręgu wyborczym dla wyboru rady w gminie liczącej powyżej 20.000 mieszkańców oraz mandatu radnego powiatu lub województwa, właściwa rada, po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego, podejmuje na następnej sesji uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności. Przy równej liczbie głosów decyduje kolejność umieszczenia nazwiska kandydata na liście. Przepis art. 193 ust. 1 i 4 stosuje się odpowiednio.

   2. Kandydat może zrzec się pierwszeństwa przy obsadzeniu mandatu na rzecz kandydata z tej samej listy, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów. Oświadczenie to powinno być zgłoszone radzie na piśmie w ciągu trzech dni od daty doręczenia zawiadomienia o przysługującym mu mandacie.

   3. Jeżeli wskutek wygaśnięcia mandatów, których obsadzenie w trybie ust. 1 i 2 nie było możliwe, skład rady zmniejszył się więcej niż o 1/5, przeprowadza się wybory uzupełniające do danej rady, chyba że do zakończenia kadencji rady zostało mniej niż 6 miesięcy.

   Art. 194a. 1. Jeżeli uchwała rady o wygaśnięciu mandatu radnego została zaskarżona do sądu administracyjnego, postępowania, o którym mowa w art. 192 ust. 1, nie wszczyna się do czasu uprawomocnienia wyroku sądu administracyjnego oddalającego skargę.

   2. Jeżeli w wyniku wyroku sądu administracyjnego zachodzi konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających, zarządza się je i przeprowadza w ciągu 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia wyroku.

   3. Przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku, o którym mowa w art. 194 ust. 1

   Usuń
  5. Z tego co widzę, wiele osób przedstawia typową ludzką zawiść...
   Zamiast pomyśleć odrobinę o drugim człowieku, rzucają się mu do gardła. Wnioskując po wszystkich komentarzach i informacjach, które zostały udzielone na relacji oraz w innych mediach trzeba uznać, że media jako "czwarta władza" przedstawiły sprawę p. Czyża w jak najgorszym świetle. Widać, że człowiek który wypowiadał się na ten temat jest typowym tak zwanym "hejterem", oznacza to iż będzie narzekał ale nic nie zrobi...
   Tyle w temacie, jestem doprawdy poirytowany i zasmucony postawą komentujących, a dorosły nie jestem.

   Usuń
 5. Może połączyć referendum za odwołaniem Rady Miejskiej i Burmistrza z wyborami uzupełniającymi?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Miejmy nadzieję ,że jak zabraknie Głównego Manipulatora, choć część radnych zacznie myśleć samodzielnie i wsłucha się w sprawy mieszkańców , przestanie biernie poddawać się decyzjom pana Przewodniczącego Czyża, choćby w sprawie bojkotowania mieszkańców , którzy za pośrednictwem Zielonego Puszczykowa zadali im proste pytanie w sprawie supermarketów. Wstyd Panowie i Panie Radni, po prostu wstyd, i bardzo niehonorowo, ale jak widać na przykładzie radnego Czyża , w pewnych przypadkach to słowo obce.

   Usuń
  2. Jeszcze niedawno zastanawiałem się nad tym, kto pierwszy z aktualnych radnych odwróci się plecami do innych kolegów z Rady na zasadzie " to nie ja - to oni". Pierwszy już jest, chociaż nie zdecydował o tym samodzielnie... Chciałbym poznać zarzuty wobec p. Czyża i powody, dla których p. Burmistrz i pozostała część Rady ukrywała je przed mieszkańcami.

   Usuń
  3. Być może teraz ci, którzy dotąd mówili, że nic się nie da zrobić, że nie warto walczyć z kontrowersyjnymi działaniami tej Rady,, uwierzą w prawa mieszkańców do decydowania o sobie. Weżmy sprawy w swoje ręce!!! Domagajmy się od Burmistrza i Radnych realizacji naszych postulatów! To dobry moment!

   Usuń
  4. Myślę, że nie ma możliwości i sensu robienia referendum na rok przed zakończeniem kadencji. Natomiast należy zrobić bilans korzyści i strat działania obecnej władzy - burmistrza i radnych. A potem zastanowić sie czy takiej chcieliśmy NORMALNOŚCI i tym razem zagłosować na KOMPETENTNYCH

   Usuń
 6. Być może gdyby p. radna Szczotka nie miała takiego wsparcia przez p. Czyża szalonego pomysłu rozbijania CAK-u reszta radnych nie zaakceptowałaby tego chorego rozwiązania ,tylko zrealizowałaby rozbudowę SP 1 tak jak w planach było na początku kadencji i mówił o nich właśnie radny Czyż, że "to będzie największa inwestycja tej kadencji". Przypominam, że pomysł ten NIGDY nie był przedmiotem dyskusji całej Rady Miasta pod przewodnictwem Czyża (uznał, że nie potrzeba uchwały), jedynie Komisja Edukacji (9 osób) o tym rozmawiała i przedstawiła Radzie. A radni - głosu nie zabierali jako ciało uchwałodawcze, nie ma uchwały w tak ważnej sprawie! Przeszło 600 podpisów mieszkańców zlekceważono! I nawet główny rewizor radny Bekas nie dopatrzył się złego wyliczenia ekonomicznego przy burzeniu jednego budynku i przebudowie innych!
  Za to odwodnienie przy małym przedszkolu wzbudziło jego podejrzenie....

  OdpowiedzUsuń
 7. To, że Pan Radny Czyż ma kłopoty w prawem było już wiadomo przed wyborami. Kompromitujące jest to, że Pan Przewodniczący przy milczącej zgodzie całej Rady Miasta dalej sprawował funkcję. To po prostu brak tzw. "klasy" p. Przewodniczącego, jak i całej reszty Rady. Przecież mógł zrezygnować już po zarzutach z funkcji Przewodniczącego i jako zwykły radny czekać na zakończenie procesu (jeśli duma tak bardzo nie pozwalała mu zrezygnować z mandatu), dziwne , że nikt z Rady i jego kolesi mu tego nie polecił. Przecież doskonale wiedzieli o toczącej się sprawie. Teraz będą udawać, że nic nie wiedzieli (tego o czym wiedział pół miasta) Cóż utoną mam nadzieję razem z nim...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jaki Przewodniczący - taka Rada. Przyjdzie czas na pożegnanie wszystkich.

   Usuń
  2. wkrótce odejdą i przyjdą nowi , a czy lepsi?

   Usuń
 8. Przegrałam 100zl założyłam sie, że PAN przewodniczący nie po przestanie na byciu jedynie radnym i za walczy o fotel burmistrza

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Też o tym słyszałem -co za tupet!

   Usuń
  2. Może p. burmistrz pozbył się jednego rywala ?

   Usuń
  3. Ciekawe co ma na innych kandydatów?

   Usuń
 9. A co z Radą Rodziców w ZS? Tam też powinien zrezygnować?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jakby miał honor, to by zrezygnował. Dotychczasowe działania mówią o jego braku.

   Usuń
  2. Judasze tak mają.

   Usuń
 10. Czy ktoś poinformował już o tym skandalu ukrywania skazanego radnego przez burmistrza media regionalne i ogólnokrajowe ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Swoją drogą ciekawe, w jaki sposó przekonał starosta wszystkich / bez wyjątku / ! / radnych pod przewodnictwem / jeszcze! / Przewodniczącego Czyża do podniesienia ręki za sprzedażą budynku mieszkalnego przy szpitalu i parku. Jakich argumentów użył, bo te które usłyszałam w radio Merkury mnie osobiście nie przekonały.Może któryś z radnych mi odpowie?

   Usuń
 11. Po wczorajszej audycji pan starosta nie jawi się jako osoba wszystko lepiej wiedząca, tacy nie proszą i nie muszą wymyślać argumentów - mówią i mają.

  OdpowiedzUsuń
 12. Po wysłuchaniu obu audycji w radio Merkury dochodzę do wniosku, iż matactwa i krętactwa to nie tylko domena p. Czyża.

  OdpowiedzUsuń
 13. to nie będzie jedyny wyrok p. C

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Czy ktokolwiek interesujący się tą sprawą wierzy w to, że starosta i miejskie władze nie wiedziały o wyroku? Ja niestety nie wierzę.
   Wszyscy zaprzeczają, bo inaczej uznani by zostali za wspólwinnych.
   Afera moim zdaniem nie dotyczy tylko p . Czyża.

   Usuń
  2. Radny C. miał zapłacić 66 tysięcy starostwu tytułem kary. Czy Starosta o tym nie wiedział? WSZYSTKIE UCHWAŁY PODPISANE PRZEZ PANA C są nieważne.

   Usuń
  3. 66 tys. dla starostwa od "swojego" człowieka i starosta o tym nie wiedział? Włożyć to między bajki...

   Usuń
 14. Wiedział burmistrz, wiedziała rada (przynajmniej grupa"trzymająca władzę") i wiedział starosta bo przecież u niego pracuje osoba z Puszczykowa w odpowiednim referacie...
  Przewodniczący Czyż był potrzebny, żeby poza ustalonym porządkiem obrad sesji włożyć dwie ważne uchwały zaproponowane przez burmistrza: zakup budynku na rynku (wtedy jeszcze bez określonego celu i przy biednej kasie) i dla starosty wywołanie planu zagospodarowania przestrzennego wokół szpitala. A nasi bezwolni radni bez namysłu i dyskusji przegłosowali! Jak to zrobił to nagle sobie przypomniano o jego wyroku, o którym w mieście się mówiło wcześniej a władza nie reagowała. Po co nam tacy radni i taki burmistrz? Kto w Puszczykowie pilnuje majątku miasta?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zielone Puszczykowo

   Usuń
  2. Oraz świadoma grupa mieszkańców...

   Usuń
  3. Krzykacze.

   Usuń
  4. Do anonimowego z 5 stycznia godz.20.43 - prawda w oczy kole.
   Można nazywać tych, którzy szukają prawdy krzykaczami - znamy to z historii / były już warchoły, wywrotowcy itp. - różnie ich władza ówczesna nazywała/, ale proszę nie zapominać , jak to się skończyło...

   Usuń
 15. Pan KK dużo może powiedzieć, i to nie tylko w tej sprawie.

  OdpowiedzUsuń