Szukaj na tym blogu

wtorek, 23 grudnia 2014

Apel mieszkańców do Burmistrza

Publikujemy list mieszkańców Puszczykowa zaniepokojonych działaniami burmistrza Andrzeja Balcerka. To kolejna odsłona konfliktu wokół planów budowy dużych obiektów handlowych w okolicach ul. Dworcowej. Pod apelem można obejrzeć wizualizację autorstwa Zbigniewa Cichockiego, na której widać, jak zmieni się Puszczykówko po wybudowaniu dużych marketów w tej okolicy.

Puszczykowo, dnia 28.11.2014 r.
Szanowny Pan
Burmistrz Miasta Puszczykowa
Mgr Andrzej Balcerek


Szanowny Panie Burmistrzu,

W związku z kolejną próbą podejmowaną przez inwestorów celem poszerzenia terenów handlowo-usługowych w centrum Puszczykówka między ogrodami z zabudową jednorodzinną, kosztem działek mieszkaniowych, a mianowicie wnioskiem pp. Bolewskich do Burmistrza Miasta Puszczykowa o ustalenie warunków zabudowy dla utwardzenia działek 175/2 i 176, a tym samym zalegalizowania samowoli budowlanej w postaci wybrukowania litą kostką brukową 90% powierzchni działek mieszkaniowych, stwierdzonej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wyrażamy nasz zdecydowany protest przeciw w/w inwestycjom, sprzecznym z Programem Ochrony Środowiska Miasta Puszczykowa, Strategią Miasta, jego wizją miasta-ogrodu, zagrażającym wszystkim sąsiadującym z tym terenem mieszkańcom i nade wszystko rujnującym tradycyjny charakter naszej miejscowości. Mamy nadzieję, że projekt decyzji, przesłany przez Pana Burmistrza do Dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego dnia 20.11.2014, w którym ustala Pan warunki zabudowy tym samym legalizując samowolę budowlaną, nie jest decyzją ostateczną. Mieszkańcy wielokrotnie informowali Pana Burmistrza o toczącym się na rzeczonych działkach nielegalnym procederze, a mianowicie :

  • utwardzenie działek mieszkaniowych w 90% litą kostką brukową bez stosownych zezwoleń, -posadowienie hali o wymiarach 12m x 21m bez stosownych zezwoleń
  • myjnia i parking tirów, bez stosownych zezwoleń. 
Wniosek inwestora wpisuje się w koncepcję zabudowy tego terenu i działki przyległej (firma Boltex), przedstawianej przez inwestora w Urzędzie Miasta, zgodnie z którą na wnioskowanych działkach miałby się znaleźć parking obsługujący supermarket sieciowy. Nie rozumiemy decyzji, w której nie tylko legalizuje Pan samowolę budowlaną inwestora, ale również zmienia dotychczasową funkcję wnioskowanych działek z terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na usługową . Teren obu działek określa jako teren mieszkaniowy obowiązujące Studium. Nadmieniamy, że oprócz będącej w toku sprawy z wniosku pp. Bolewskich toczy się postępowanie w sprawie wniosku inwestorów o warunki zabudowy dla dwóch innych obiektów handlowych w bezpośrednim sąsiedztwie. Pierwszy z nich dotyczy ulicy Moniuszki -inwestor odwołał się od decyzji Burmistrza do SKO, które przychyliło się do wniosku inwestora i wydało warunki zabudowy na w/w inwestycję, tzn. obiekt handlowy o pow. ok 1200m2. Drugi wniosek obejmuje kolejne setki m2 powierzchni handlowej plus kilkukondygnacyjną, zabudowę deweloperską na terenie obecnego SPOŁEM przy ulicy Dworcowej, wielokrotnie powiększonego o działki sąsiadujące wykupione przez współinwestorów.

Szanowny Panie Burmistrzu! Pamiętając o deklarowanej przez Pana chęci obrony tradycyjnego, unikatowego charakteru naszej miejscowości oczekujemy że dołoży Pan wszelkich starań aby zabezpieczyć Puszczykówko przed zamienieniem go w betonową pustynię kilku tysięcy metrów kwadratowych marketów , parkingów i zblokowanej zabudowy deweloperskiej. W świetle naszych masowych protestów wobec planowanych inwestycji, popartych setkami podpisów , pism i wniosków składanych na Pana ręce w przeciągu ostatnich lat, w tym setkami uwag zawartych w ponad 70 pismach do przedstawionego przez Pana Burmistrza projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kwartału ulic Dworcowa, Kościuszki, Solskiego, Moniuszki, w których mieszkańcy jednoznacznie opowiedzieli się przeciwko koncepcji zagospodarowania tego terenu forsowanej przez inwestorów, apelujemy aby :

(1) nie legalizował Pan samowoli budowlanej na działkach 175/2 i 176, której celem jest poszerzenie tak już uciążliwej działalności inwestorów na tym terenie

(2) nie przekształcał funkcji działek mieszkaniowych na usługową ( jak w projekcie decyzji z dnia 20.11.2014) na rzeczonym terenie , a w perspektywie nie ułatwiał realizacji koncepcji zabudowy tego terenu wnioskowanej przez inwestorów polegającej na przekształceniu jego funkcji z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na usługową, co docelowo zniszczy tradycyjny charakter Puszczykówka bezpowrotnie degradując unikatowy charakter naszej miejscowości.

(3) poparł wszystkie ewentualne wnioski stron postępowania , odwołujących się od decyzji SKO w przypadku planowanego marketu przy Moniuszki, jak i ewentualnych dalszych protestów względem handlowo-deweloperskich inwestycji na tym terenie.

(4) pilnie udostępnił w trybie informacji publicznej:
  • kopie uwag do projektu mpzp dla kwartału ulic Dworcowa, Kościuszki, Solskiego, Moniuszki, składanych po jego wyłożeniu w styczniu 2014, 
  • wszystkie petycje i wnioski mieszkańców Puszczykowa , w których sprzeciwiają się koncepcji wprowadzenia marketów i zblokowanej zabudowy deweloperskiej w Puszczykowie od roku 2009
  • uwagi wnoszone do projektu Studium przez mieszkańców podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju dnia 16.06.2014 zawarte w protokole i nagraniu sporządzonych przez UM
(5 ) ustosunkował się pisemnie do decyzji SKO , które uchyliło w całości decyzję Pana Burmistrza , i tym samym umożliwił włączenie przez strony postępowania jednoznacznego poparcia ze strony władz samorządowych wobec odwołania mieszkańców składanego do NSA.

(6) wystąpił z wnioskiem o wstrzymanie wykonalności decyzji SKO w sprawie marketu przy ulicy Moniuszki

(7) wykorzystał wszystkie dostępne środki prawne aby uniemożliwić realizację szkodliwego dla miasta Puszczykowa postanowienia SKO w sprawie marketu przy ulicy Moniuszki,(np. na podstawie Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, art.8)

(8) przy wydawaniu kolejnych decyzji o warunkach zabudowy, wziął pod uwagę analizy i argumentację SKO w decyzjach uchylających postanowienie Burmistrza, aby zapobiec uchyleniom kolejnych decyzji.

(9) zorganizował w trybie pilnym nadzwyczajne zebranie z Radnymi miasta Puszczykowa, przy udziale mieszkańców w celu ustalenia jednoznacznego stanowiska w kwestii ochrony zagrożonego działaniami inwestorów unikatowego charakteru naszego miasta, wyznaczonego przez obowiązujące dokumenty strategiczne Puszczykowa.

Na wszystkie wyżej wymienione kwestie oczekujemy odpowiedzi w trybie administracyjnym.

Załączniki:

1. Wniosek o udostępnienie w trybie informacji publicznej 
  • kopii uwag do projektu mpzp dla kwartału ulic Dworcowa, Kościuszki, Solskiego, Moniuszki, składanych po jego wyłożeniu w styczniu 2014, 
  • wszystkich petycji i wniosków mieszkańców Puszczykowa , w których sprzeciwiają się koncepcji wprowadzenia marketów i zblokowanej zabudowy deweloperskiej w Puszczykowie ( od roku 2009) 
  • uwag wnoszonych do projektu Studium przez mieszkańców podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju dnia 16.06.2014 zawartych w protokole i nagraniu sporządzonych przez UM 
Do wiadomości:
Przewodnicząca Rady Miasta Małgorzata Hempowicz
Radni Miasta Puszczykowa

Z poważaniem,


Zasłużona dla Miasta Puszczykowa doktor Zofia Skibińska,
Wojciech Skibiński,
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa Gabriela Ozorowska,
Członek zarządu SPP Krystyna Marcolla
Członek zarządu SPP Justyna Kowalińska
Prezes Stowarzyszenia Ochrony Krajobrazu i Tradycyjnego Charakteru Puszczykowa i Mosiny Piotr Wojnowski
Członek zarządu Stowarzyszenia Ochrony Krajobrazu i Tradycyjnego Charakteru Puszczykowa i Mosiny Katarzyna Gosieniecka,
prof. arch. Zenon Błądek,
Mikołaj Pietraszak Dmowski
H. Pietraszak,
dr n. med. Nadia Bryl 
prof. dr hab. UAM Barbara Stawicka-Pirecka
Michał Pirecki,
prof. Witold Maciejewski,
dr Maria Kurpaska
Radosław Kurpaski,
prof. dr hab. Marian Golka
Liliana Golka,
prof. UAM dr hab. Mirosław Loba
prof. UAM dr hab. Anna Loba,
prof.zw.dr hab. Izabela Prokop,
dr Anna Łyczkowska-Hanćkowiak
dr hab. Michał Hanćkowiak  

Wizualizacja: Zbigniew Cichocki

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz