Szukaj na tym blogu

środa, 30 listopada 2011

Recykling 40 000 ton opon w centrum Mosiny?

Maria Thiele*

Aktualizacja z dnia 12 grudnia: Spotkanie spotkanie przedstawicieli firmy Dudek & Kostek  Sp. z o.o. z  mieszkańcami Gminy Mosina o którym mowa poniżej odbędzie się 15 grudnia o godzinie 18:00 w budynku Zespołu Szkół w Mosinie, przy ul. Sowinieckiej 75.

Aktualizacja z dnia 2 grudnia: Jest już dostępny raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i można go pobrać tu. Podam również link do tekstu odwołania od decyzji Burmistrza Gminy Mosiny złożonego przez STE-Silesia 

Kilka dni temu w Gazecie Wyborczej pojawił się artykuł pt. „Spalarnia opon zatruje poznańską wodę?”. W mieście rozpętała się burza, której wynikiem było zaproszenie na sesję Rady Miasta inwestora, chcącego wybudować zakład termicznego przerobu opon. Poniżej przedstawiam krótką relację z tego spotkania.

Wczoraj o godz. 16 odbyła się sesja Rady Miasta Mosiny, podczas której obecny był przedstawiciel inwestora firmy Dudek&Kostek. Przybyli także bardzo licznie mieszkańcy Mosiny, zatroskani o negatywny wpływ planowanej inwestycji na otoczenie oraz zdrowie i życie.

Inwestor przedstawił pobieżnie zamysł inwestycyjny i odpowiadał na pytania Radnych oraz mieszkańców Mosiny. Mieszkańcy oraz Radni byli zbulwersowani faktem, że informacja o toczącym się postępowaniu lokalizacyjnym została przez urzędników zatajona lub w niedostateczny sposób upubliczniona, mimo iż inwestor rozpoczął swe starania już w roku 2010. Do listopada 2011 wydane zostały przez Burmistrz Gminy Mosina trzy decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, z tego pierwsza z 27.1.2011 negatywna, a późniejsze z 9.5.2011 i 7.11.2011 pozytywne. Zostały w nich zawarte stwierdzenia, iż konsultacje społeczne odbyły się, mimo iż dopiero teraz, po opublikowaniu artykułu w Gazecie Wyborczej, mieszkańcy zorientowali się, że w bliskiej okolicy domów i szkół ma powstać potencjalnie bardzo niebezpieczna inwestycja przerobu opon. Dyskusja była bardzo burzliwa i naładowana emocjami i skończyła się po sześciu godzin o godz. 22.

Najważniejsze wyniki spotkania:
 1. Z inicjatywy Klubu Koalicja Samorządowa Rada Miasta podjęła jednogłośnie uchwałę dot. stanowiska Rady, wzywającą Panią Burmistrz Gminy Mosina do wycofania decyzji środowiskowej z obrotu prawnego.
 2. Pani Burmistrz sprawdzi proces konsultacji społecznych przy wydawaniu decyzji związanych z tą inwestycją i w razie uchybień wycofa z Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO). Jeśli uchybień nie stwierdzi, poczeka na decyzję SKO.
 3. Raport o oddziaływaniu na środowisko, przygotowany przez Inwestora oraz dokumenty Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) mają zostać udostępnione w BIP.
 4. Inwestor zaprasza wszystkich mieszkańców Mosiny na spotkanie dot. planowanej inwestycji 15.12.2011 o godz. 18. 
 5. W celu koordynowania dalszych działań przeciwko tej inwestycji Klub radnych Koalicja Samorządowa zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie w poniedziałek 5.12.2011. Czas i godz. proszę śledzić tutaj http://koalicjasamorzadowa.e-samorzadowiec.pl/tresc2/menu/4238/aktualnosci
 6. Wszyscy obecni mieszkańcy byli przeciwni inwestycji firmy Dudek&Kostek.
* Maria Thiele jest mieszkanką Mosiny i jedną z założycielek Stowarzyszenia Ochrony Krajobrazu i Tradycyjnego Charakteru Puszczykowa i Mosiny.

6 komentarzy:

 1. Na stronach BIP można znaleźć następującą informację

  Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 17 lutego 2011 roku Mosina,  17 lutego 2011
  0Ś. 6220.3.2011.BB
  O B W I E S Z C Z E N I E

   Stosownie do art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
   W dniu 17 lutego 2011r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na wdrożeniu  innowacyjnej technologii recyklingu zużytych opon samochodowych w cyklu ciągłym na działkach o nr ewid. 2131/23 i 2131/24 obręb Mosina.
  Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Gminy Mosina a organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.
  Z dokumentacją w powyższej sprawie można się zapoznać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie, Pl. 20 Października 1 – pok. 25 – po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel.61-8109-545.
   W związku z powyższym zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków w terminie do dnia 10 marca 2011r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie Plac 20 Października 1, BIURO OBSŁUGI INTERESANTA.
  Organem właściwym do rozpatrzenia skarg i uwag jest Burmistrz Gminy Mosina.
  Osoba odpowiedzialna za:
  - wytworzenie informacji: Agata Lubowicka
  - wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agata Lubowicka (25 / 8 / 2011)
  - zaakceptowanie treści informacji: Agata Lubowicka (25 / 8 / 2011)
  - ostatnią zmianę treści wiadomości: Agata Lubowicka (25 / 8 / 2011)

  Interesujące są tutaj 3 daty:

  Obwieszczenie z dnia 17.2.2011
  Termin do składania uwag 10.3.2011
  Wprowadzenie informacji do BIP 25.8 2011

  Wynika z nich jasno, iż żadne konsultacje społeczne nie mogły się odbyć ani w wypadku w/w postępowania ani też przy postępowaniach wcześniejszych, ponieważ także ich daty publikacji są 25.8.2011.

  Zapraszam też do przeczytania i śledzenia na bieżąco informacji znajdujących się na stronach BIP
  http://bip.mosina.wokiss.pl/?rsl=1&&pid=2177.

  Wielokrotnie zadano inwestorowi pytanie, dlaczego wybrał Mosinę na lokalizację. Usłyszeliśmy mętne wypowiedzi na temat ochrony przyrody, opon leżących w rowach WPN, miłości do ojczyzny, chęć uczynienia Mosiny liderem w innowacyjnej technologii itd. Poważnej odpowiedzi nie było. Inwestor nie jest jeszcze właścicielem terenów, na których miałaby powstać instalacja. Własność ta miałaby przejść w momencie wydania pozwolenia na budowę /lub odpowiednika/. Pan Kostek przyznał też, iż obecnie rozważa także inną lokalizację.

  Inwestorem jest spółka Dudek&Kostek Sp. z oo, o kapitale zakładowym 50.000 PLN, wpisana do rejestru KRS w dniu 2009.08.07. Obecnie udziałowcami są trzy osoby, Pani Jolanta Dudek, posiadająca udziały o wartości 30.000 PLN oraz Panowie Stanisław Kostek oraz Stanisław Kostek Jr., posiadający udziały po 10.000 PLN. Do zobaczenia tutaj

  http://www.imsig.pl/pozycja/2011/65/KRS/24887,DUDEK_%26_KOSTEK_SP%C3%93%C5%81KA_Z_OGRANICZON%C4%84_ODPOWIEDZIALNO%C5%9ACI%C4%84

  OdpowiedzUsuń
 2. W dniu rejestracji firma posiadała nastepującą działalność (przedmiot działania wg PKD - Polska Klasyfikacja Działalności)
  38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
  35 1 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
  35 2 WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH; DYSTRYBUCJA I HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM
  39 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
  46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
  47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
  68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
  68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
  71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
  72 1 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

  Anna T-Cz

  OdpowiedzUsuń
 3. Podsumujmy kilka ciekawych informacji ze strony
  www.mosina.blox.pl

  fakt nr 1
  -próba budowy zakładu trującego całą okolicę opisana powyżej

  fakt nr 2
  opisany również na tym blogu

  http://mosina.blox.pl/2011/11/SPOTKAMY-SIE-W-SADZIE.html

  " Mało tego, nasza królowa wydała kolejną kontrowersyjną decyzję na lokalizację 4 wielko powierzchniowych hal przeładunkowych dla Tirów na terenie po fabryce mebli. Też i w tym dokumencie urzędowym burmistrz napisała, że w trakcie postępowania z udziałem społeczeństwa, nie zostały zgłoszone żadne uwagi i wnioski. "

  Podsumowując- burmistrz mosiny wymyśliła sobie stworzenie centrum TIRowo/logistyczno/utylizacyjnego w Mosinie - kosztem jej mieszkańców i Puszczykowa.
  W związku z powyższym takie straszliwe parcie i naciski prze burmistrz Mosiny na czteropasmową drogę 430 jest już chyba jasne, prawda?
  Przecież te dziesiątki TIRów ze śmieciami jakoś muszą dojechać od A2 do Mosiny - czy naprawdę ktoś ma jeszcze złudzenia co do prawdziwych intencji pomysłodawczyni poszerzenia drogi 430?
  "dobro mieszkańców, wygoda komunikacji, polepszenie jakości życia" - zwłaszcza ze spalarnią za oknem i dziesiątkami ciężarówek dziennie...
  Gratuluje Mosinie takiej troskliwej burmistrz ... " Made in green" - to jej hasło, które chyba trzeba by zmienić na "made in oponki, oponki,oponki-kochane oponki"

  OdpowiedzUsuń
 4. Maria Thiele cd dot. patentu Pana Kostka

  Obecny na sesji Pan Stanisław Kostek poinformował, iż on i jego syn w 2009 r. złożyli do Europejskiego Urzędu Patentowego /EPO/ wniosek o zarejestrowanie ich patentu, natomiast wniosek taki został złożony w 2007 roku w USA. Poszukiwania w bazie danych EPO dot. patentów Pana Kostek można obejrzeć tutaj
  http://worldwide.espacenet.com/inpadoc?DB=EPODOC&locale=en_EP&FT=D&CC=US&NR=2008128259A1&KC=A1
  a także tutaj, razem z krótkim opisem procesu
  http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2008128259&KC=&FT=E&locale=en_EP
  Pan Kostek poinformował, iż ze względu na bardzo powolny tryb załatwiania spraw patentowych w EPO proces patentowania nie jest jeszcze zakończony.
  Analizując bazę danych EPO można stwierdzić, iż istnieje wiele osób i firm opatentowujących unikalny, innowacyjny proces pirolizy opon. Można je obejrzeć tutaj
  https://register.epo.org/espacenet/smartSearch?searchMode=smart&query=pyrolyse+reifen
  METHODS AND APPARATUS FOR PYROLYZING MATERIAL
  Anmeldenr.EP10814234
  Anmelder Kostek, Stanislaw Sr.
  Anmeldenr.EP07863979
  Anmelder Kostek, Stanislaw Sr.
  REAKTOR UND VORRICHTUNG ZUR PYROLYSE VON ABFALL, INSBESONDERE REIFEN
  Anmeldenr. EP07804516
  Anmelder "VPV-TEAM" Ingatlanforgalmi Kft.
  VERFAHREN ZUM FORMEN VON KUNSTSTOFFABFÄLLEN UND VERFAHREN ZUM PYROLYSIEREN VON KUNSTSTOFFABFÄLLEN
  Anmeldenr. EP06832919
  Anmelder Nippon Steel Corporation
  KONTINUIERLICHES PYROLYSEVERFAHREN FÜR KAUTSCHUK- ODER KUNSTSTOFFABFALL
  Anmeldenr.EP06752931
  Anmelder Niu, Bin
  VORRICHTUNG ZUR PYROLYSE VON KAUTSCHUKSCHNITZELN UND TRENNUNG DER GEWONNENEN PRODUKTE
  Anmeldenr. EP04798750
  Anmelder New Energy Kft.
  Verfahren und Anlage fürs Pyrolysieren von Kunststoffen und pyrolysiertes Produkt
  Anmeldenr. EP01104728
  Anmelder Tokyo Ertec Co., Ltd., Japanese Company
  PROCESSES FOR PYROLYZING TIRE SHREDS AND TIRE PYROLYSIS SYSTEMS
  Anmeldenr. EP00984380
  Anmelder Tirenergy Corporation
  Verfahren zur Pyrolyse von Siliconkautschukvulkanisaten
  Anmeldenr. EP92113437
  Anmelder WACKER-CHEMIE GMBH
  Vorrichtung zur Pyrolyse zerkleinerter Reifen
  Anmeldenr. EP81304022
  Anmelder Brewer, John C. Verfahren und Apparat zur Pyrolyse
  Anmeldenr. EP80106537
  Anmelder Ishizaka, Seiichi President of AGENCY OF INDUSTRIAL SCIENCE and TECHNOLOGY
  Vorrichtung und Verfahren zur Pyrolyse von Abfallstoffen
  Anmeldenr. EP80102595
  Anmelder HERKO Pyrolyse GmbH & Co. Recycling KG
  APPARATUS AND PROCESS FOR PYROLYSIS OF SCRAP TYRES AND THE LIKE
  Anmeldenr.EP07817296
  Anmelder Global Power And Energy Company Limited
  VERFAHREN ZUR BEHANDLUNG VON REIFEN UND PYROLYSEREAKTOR DAFÜR
  Anmeldenr. EP08737815
  Anmelder Energy & Environment Consulting, S. L.
  APPARATUS FOR PYROLYSIS OF SHREDDED TYRES
  Anmeldenr. EP03772430
  Anmelder Lekrinszki, István
  VERFAHREN UND EINRICHTUNG ZUR VORBEHANDLUNG VON GEBRAUCHTEN REIFEN VOR EINEM PYROLYSEPROZESS
  Anmeldenr. EP02783131
  Anmelder BCDE Group Waste Management Ltd Oy
  VERFAHREN ZUR WIEDERGEWINNUNG VON KOHLENSTOFF UND KOMINATIONEN VON KOHLENWASSERSTOFFEN AUS POLYMEREN, VORZUGSWEISE IN FORM VON ALTREIFEN, DURCH PYROLYSE IN EINEM PYROLYSEREAKTOR
  Anmeldenr. EP99943601
  Anmelder Ershag, Bengt-Sture
  APPARATUS FOR RECYCLING OF OLD RUBBER TYRES AND OTHER PRODUCTS OF POLYMER MATERIALS THROUGH OXYGEN-FREE PYROLYSIS IN A CONNECTED CONTINUOUSLY OPERATING SYSTEM
  Anmeldenr. EP98939845
  Anmelder Nylander, Per-Ivar

  Jest ich sporo i wszystkie winny być innowacyjne i dotyczą pirolizy opon.

  Pan Kostek poinformował, iż urządzenia do pirolizy funkcjonowały w wynajętej hali w USA przez 7-8 miesięcy, 7 lat temu. Testy były pomyślne. Potem zaprzestano dalszej działalności na terenie USA ze względu na wymówienie dzierżawy pomieszczeń.

  OdpowiedzUsuń
 5. Zobaczcie, ci się dzieje w Mosinie ,w sprawie spalarni.
  Profesjonale firmy zatrudnione do odpowiedniego PR-u atakują blog przeciwników spalarni, manipulują opinią publiczną , próbują skłócić mieszkańców.
  Uważajmy, bo to samo może dotyczyć i naszych problemów

  http://mosina.blox.pl/2011/11/SPOTKAMY-SIE-W-SADZIE.html#ListaKomentarzy

  OdpowiedzUsuń
 6. Instalacja firmy Dudek&Kostek nie jest spalarnią. Spalanie to utlenianie a tu jest pyroliza czyli zgazowanie w środowisku beztlenowym.

  Tak podchodząc do sprawy nigdy nie posprzątamy na naszym podwórku jakim jest Polska..... przez te zaściankowe i ciemnogrodzkie zabobony Polska utonie w śmieciach.....
  Tomasz Kotowski - ekolog

  OdpowiedzUsuń