Szukaj na tym blogu

piątek, 18 kwietnia 2014

Po świętach pracowity tydzień w Radzie Miasta

Wszyscy jesteśmy już myślami przy świętach wielkanocnych, ale postanowiliśmy jeszcze przypomnieć o planowanych wydarzeniach, które odbędą się zaraz po świętach. Informacje kulturalne podaliśmy w osobnych artykułach, w tym skupimy się na działaniach puszczykowskich radnych, którzy poświąteczny tydzień spędzą bardzo pracowicie. 

We wtorek, 22 kwietnia o godz. 17.00, odbędzie się 42. sesja Rady Miasta. Publikujemy pełen porządek sesji. Dokumenty dotyczące poszczególnych punktów można znaleźć na stronie Urzędu Miasta


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
3. Przyjęcie protokołu nr 41/14/VI z 25 marca 2014 r.
4. Wolne głosy.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 417/38 położonej w Puszczykowie przy ulicy  Morenowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 13 (druk nr 312).
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo (druk nr 314a).
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo (druk nr 315a).
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 261/13/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2019 (druk nr 316).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r. (druk nr 313a).
10. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
11. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
12. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
13. Wolne głosy.
14. Zamknięcie sesji.

Bogaty w wydarzenie będzie także czwartek, 24 kwietnia, kiedy to swoje obrady zaplanowały Komisja Rewizyjna (godz. 8.30) oraz Komisja Spraw Społecznych (godz. 17.30). 

Porządek obrad Komisji Rewizyjnej: 
  1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Skarbnika Miasta z wykonania budżetu za 2013 rok -kontynuacja.
  2. Dyskusja nt. protokołu pokontrolnego dot. kontroli wydatków na promocję miasta w latach 2012-2013.
Porządek obrad Komisji Spraw Społecznych:
  1. Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych z Puszczykowa, które otrzymały największe dotacje w konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych w 2014 roku (PZERiI, Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich, Fundacja Fiedlerów).
  2. Informacje Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nt. bieżących problemów i działań systemu opieki społecznej w mieście.
  3. Dyskusja dot. zmian w istniejącym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Puszczykowa.
  4. Sprawy bieżące.
Ponadto, tego samego dnia w godzinach od 16.30 do 17.30, dyżur będzie pełnił radny Maciej Krzyżański z komitetu "Odświeżmy Puszczykowo". Z niedawno wybranym radnym będzie się można spotkać w budynku Urzędu Miejskiego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz