Szukaj na tym blogu

środa, 20 sierpnia 2014

Będzie zespół doradczy ds. Studium

Oświadczenie radnych ws. wyrażenia woli powołania zespołu doradczego dot. Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa zostało przyjęte 8 głosami za, 3 przeciw i 1 wstrzymującym.

Nie było to proste, bo radny Piotr Bekas od początku usiłował nie dopuścić do głosowania, proponując usunąć ten punkt z porządku obrad. Udowadniał, że nie jest to potrzebne. Pytał, po co tworzyć takie ciało skoro mieszkańcy mogą wnosić uwagi do wyłożonego projektu Studium w swoim czasie? Dociekał też, dlaczego inne organizacje się nie zgłaszają i po co to i komu jest potrzebne? 


Trudno nie odnieść się do zarzutów radnego Bekasa, zatem spróbujemy odpowiedzieć na postawione przez niego pytania. 
  • Po pierwsze, mieszkańcy mają prawo monitorować pracę radnych na każdym etapie, a nie tylko wtedy, gdy radny Bekas uzna to za stosowne. 
  • Po drugie, sprawa nowego Studium wywołała tak duże zainteresowanie, a wstępny projekt był tak niedoskonały, że sam przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta zaproponował powołanie zespołu złożonego z przedstawicieli mieszkańców i Rady Miasta, aby wyjaśnić wszystkie wątpliwości i przygotować jak najbardziej spójne uwagi i poprawki.
  • Po trzecie, do prac zespołu zgłoszeni zostali przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Puszczykowa oraz Stowarzyszenia Ochrony Krajobrazu i Tradycyjnego Charakteru Puszczykowa i Mosiny. Nie od dziś najmocniej interesują się projektami planów zagospodarowania przestrzennego i zapisami Studium. Ściśle współpracują z grupami mieszkańców protestującymi w sprawie poszczególnych zapisów i będą reprezentować także interesy niezrzeszonych puszczykowian. Dlaczego inne organizacje nie zgłosiły swoich przedstawicieli? Tego nie wiemy - być może nie są zainteresowane tym ważnym, ale trudnym tematem.
Bardzo budujące jest to, że większość radnych dała szansę mieszkańcom na włączenie się w proces kształtowania przyszłości Puszczykowa. Demokracja lokalna powinna polegać na jak największym udziale mieszkańców w podejmowaniu decyzji ważnych dla miasta. 

Jeszcze raz publikujemy tekst oświadczenia przegłosowanego na wczorajszym posiedzeniu Rady Miasta: 

Oświadczenie Nr 3/14/VI
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 19 sierpnia 2014 r.

w sprawie: powołania zespołu doradczego do spraw projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Rady Miasta Puszczykowa stanowiącego Załącznik nr 2 do Statutu Miasta Puszczykowa, Rada Miasta Puszczykowa oświadcza, co następuje:

§1. Rada Miasta Puszczykowa wyraża wolę powołania zespołu doradczego do spraw projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa, zwanego dalej Zespołem.

§2. Celem powołania zespołu jest przedstawienie opinii na temat projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa wraz z propozycjami zmian.

§3. W skład Zespołu wchodzą:
1)    Radni Rady Miasta Puszczykowa: ..
2)    przedstawiciele organizacji społecznych:
Krzysztof Kamiński                     – Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa
Andrzej Barczak                          – Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa
Anna Tołwińska-Czernecka          – Stowarzyszenie Ochrony Krajobrazu                                                         i Tradycyjnego Charakteru Puszczykowa i Mosiny,
Piotr Wojnowski                          – Stowarzyszenie Ochrony Krajobrazu                                                         i Tradycyjnego Charakteru Puszczykowa i Mosiny.

§4. Na Przewodniczącego Zespołu powołuje się …......

§5. Do prac Zespołu mogą zostać włączeni inni przedstawiciele organizacji społecznych za zgodą Przewodniczącego Zespołu.

§6. Wynik prac Zespołu ma charakter opiniodawczy i zostanie przedstawiony Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w terminie do końca kadencji obecnej Rady Miasta.

Polecamy także wcześniejsze teksty dotyczące nowego studium:
Promujemy także wizję rozwoju Puszczykowa w harmonii z przyroda i unikatowym charakterem miasta, o czym można przeczytać w tekście Zielona modernizacja autorstwa Marcina Mutha.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz