Szukaj na tym blogu

niedziela, 17 sierpnia 2014

Czy powstanie zespół ds. Studium?

Z Urzędu Miasta dochodzą coraz bardziej budujące wieści. Okazuje się, że sprawa powstania grupy roboczej, w skład której wejdą zarówno przedstawiciele puszczykowskich stowarzyszeń jak i Rady Miasta, nie została ostatecznie rozwiązana negatywnie. Co prawda radni Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta zagłosowali przeciw powołaniu takiego zespołu, ale na najbliższej sesji Rady Miasta ma się odbyć powtórne głosowanie. 

Stanowisko radnych, którzy zagłosowali przeciw powołaniu zespołu wzburzyło mieszkańców, a Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa złożyło oficjalne pismo w tej sprawie. W odpowiedzi przewodniczący Rady Miasta Janusz Szafarkiewicz wyjaśnił motywy działania radnych: 

W odpowiedzi na pisma, w których Stowarzyszenie vrryraża chęć uczestnictwa w zespole, pracującym nad zapisami projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa informuję, iż podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w dniu 21 lipca br. w wyniku głosowania podjęta została decyzja o niepowoływaniu takiego zespołu, który mógłby wydłużyć czas wypracowania nowego studium. 


Jednocześnie pragnę podkreślić, iż oczekuję na Państwa uwagi, sugestie i propozycje dotyczące zapisów projektu nowego studium. Podobne razwtązanie (tj. przesyłanie uwag przez mieszkańców oraz stowarzyszenia) sprawdziło się w przypadku prac nad zmianami w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Niemniej jednak, jeśli uznają Państwo takie rozwiązanie za niewystarczające i nadal będą podtrzymywać wolę powołania zespołu ds. studium, wówczas propozycja jego powstania zostanie przegłosowana podczas sesji Rady Miasta. 

Do składania uwag zachęcimy także mieszkańcow Puszczykowa poprzez informację na stronie internetowej Miasta. Zapewniam, że wszystkie zgłoszone propozycje zapisów zostaną rozpatrzone przez projektantów.

Treść powyższego pisma pozwala mieć nadzieję na pozytywny obrót spraw. Choć radni, pomimo jasno wyrażonej woli mieszkańców, nie widzą potrzeby powoływania specjalnego zespołu, to jednak być może ustąpią przed słusznym uporem mieszkańców. Jak pokazują wydarzenia ostatnich lat radni pochylają się nad protestami i uwagami mieszkańców, dopiero, gdy ci ostatni sięgają po bardzo ostre środki protestu. Można przecież tego uniknąć i uzgodnić z mieszkańcami treść najważniejszych dla miasta dokumentów jeszcze przed ich wprowadzeniem pod obrady. 

Poniżej publikujemy treść projektu Oświadczenia, które ma być przegłosowane na najbliższej sesji Rady we wtorek 19 sierpnia 2014 roku: 


Oświadczenie Nr 3/14/VI
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 19 sierpnia 2014 r.

w sprawie: powołania zespołu doradczego do spraw projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Rady Miasta Puszczykowa stanowiącego Załącznik nr 2 do Statutu Miasta Puszczykowa, Rada Miasta Puszczykowa oświadcza, co następuje:

§1. Rada Miasta Puszczykowa wyraża wolę powołania zespołu doradczego do spraw projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa, zwanego dalej Zespołem.

§2. Celem powołania zespołu jest przedstawienie opinii na temat projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa wraz z propozycjami zmian.

§3. W skład Zespołu wchodzą:
1)    Radni Rady Miasta Puszczykowa: ..
2)    przedstawiciele organizacji społecznych:
Krzysztof Kamiński                     – Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa
Andrzej Barczak                          – Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa
Anna Tołwińska-Czernecka          – Stowarzyszenie Ochrony Krajobrazu                                                         i Tradycyjnego Charakteru Puszczykowa i Mosiny,
Piotr Wojnowski                          – Stowarzyszenie Ochrony Krajobrazu                                                         i Tradycyjnego Charakteru Puszczykowa i Mosiny.

§4. Na Przewodniczącego Zespołu powołuje się …......

§5. Do prac Zespołu mogą zostać włączeni inni przedstawiciele organizacji społecznych za zgodą Przewodniczącego Zespołu.

§6. Wynik prac Zespołu ma charakter opiniodawczy i zostanie przedstawiony Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta w terminie do 30 września 2014 r.

Polecamy także wcześniejsze teksty dotyczące nowego studium:
Promujemy także wizję rozwoju Puszczykowa w harmonii z przyroda i unikatowym charakterem miasta, o czym można przeczytać w tekście Zielona modernizacja autorstwa Marcina Mutha.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz