Szukaj na tym blogu

wtorek, 18 marca 2014

Interesujmy się sprawami miasta

Już jutro, 19 marca, o godzinie 8.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na którym radni będą kontynuować kontrolę dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu oraz rozpoczną kontrolę wydatków na promocję miasta w latach 2012-2013. Szczególnie ciekawie zapowiada się drugi temat, bowiem gołym okiem trudno zauważyć jakiekolwiek działania promocyjne miasta, zatem dziwić może, że wydatki na ten cel są w ogóle ponoszone.

20 marca o godzinie 17.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych. Radni zaopiniują projekty uchwał w  sprawach:
  • Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Puszczykowa na lata 2014-2016,
  • przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego "CZO-Selekt",
  • przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa.
Zostanie także wygłoszona informacja na temat rozstrzygnięcia konkursu dla organizacji pozarządowych. Omówione zostaną także sprawy bieżące, m.in. gospodarka odpadami oraz ewentualna budowa kolejnego parkingu przy ul. Poznańskiej.

W najbliższy wtorek, 25 marca, o godz. 17.00 odbędzie się 41 Sesja Rady Miasta, na której ślubowanie radnego złoży nowo wybrany radny Maciej Krzyżański. Poniżej pełen porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
3. Wręczenie przez przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Miasta Puszczykowa.
4. Ślubowanie radnego.
5. Przyjęcie protokołu nr 40/14/VI z 25 lutego 2014 r.
6. Wolne głosy.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 6/10/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 7/10/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 8/10/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w rejonie ulicy Morenowej i Myśliwskiej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 13.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 259/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Związku oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Związku.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyznania stypendium sportowego.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Puszczykowa.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" Sp. z o.o., Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Puszczykowa na lata 2014-2016.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r.
18. Sprawozdanie Burmistrza z bieżącej działalności.
19. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
20. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
21. Wolne głosy.
22. Zamknięcie sesji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz